Úřad městské části Praha-Satalice


 
  Organizační struktura Úřadu městské části Praha-Satalice
 
    Mgr. Milada Voborská
starostka
734 570 383
voborska@satalice.cz
   
         
    Ing. Leona Táborská místostarostka
734 232 942
taborska@satalice.cz
   
         
    ---
tajemník
---
tajemnik@satalice.cz
   
         
Monika Vlčková
informační, organizační a koordinační činnosti, podatelna ÚMČ, agenda přestupkových řízení, CzechPOINT

286 851 326 vlckova@satalice.cz
Ing. Zita Vagnerová
evidence pronájmu pozemků, bytů a nebytových prostor, komplexní ekonomické činnosti MČ,
evidence faktur

273 130 480 vagnerova@satalice
  Ing. Pavla Pečová
orgán péče o ochranu
přírody  a krajiny,
užívání veřejného prostranství,
stavební činnost

 273 130 482 pecova@satalice.cz
Jindřiška Merabetová
evidence obyvatel,
ověřování podpisů
 a kopií listin,
výběr místního poplatku,
evidence závad

273 130 481 merabetova@satalice.cz
Organizační řád Úřadu městské části Praha - Satalice, směrnice č. 3/2014
 
  Úřad městské části Praha-Satalice 
Úřad městské části Praha-Satalice
Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze v platném znění a Statut hl. m. Prahy. hl. m. Prahy. Působnost a činnost dále upravují obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek vystupuje jako právní subjekt s vlastní strukturou, odpovídající zajištění činnosti rozpočtové organizace.
Vztahy pracovníků Úřadu MČ k orgánům městské části (starosta, rada MČ, zastupitelstvo MČ) upravuje zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze a Statut hl.m.Prahy.
Úřad MČ tvoří starosta, místostarostové (zástupci starosty), tajemník úřadu MČ a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu MČ. Postavení, úkoly a pravomoci úřadu MČ jsou dány zákonem č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze a Statutem hl.m.Prahy.
Pracovně právní vztahy pracovníků úřadu MČ jsou upraveny platnými právními předpisy a pracovními náplněmi. Veškeré plnění úkolů pracovníků úřadu MČ a organizace vyplývá z pracovně právních vztahů upravených Zákoníkem práce, vnitřních směrnic a opatření.
Vnitřní směrnice a opatření vydává tajemník úřadu MČ.
 
Úřad městské části Praha-Satalice v oblasti samostatné působnosti
plní úkoly, které mu uložila rada, nebo zastupitelstvo městské části
pomáhá komisím rady MČ a výborům zastupitelstva MČ v jejich činnosti
 
Úřad městské části Praha-Satalice v oblasti přenesené působnosti

vykonává státní správu ve stanoveném rozsahu
 
Tajemník Úřadu městské části Praha – Satalice
je nadřízen všem zaměstnancům úřadu městské části Praha-Satalice
plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
zabezpečuje plnění usnesení Rady městské části Praha-Satalice a Zastupitelstva městské části Praha-Satalice
řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Úřadu městské části Praha-Satalice
stanoví platy zaměstnancům úřadu městské části Praha-Satalice podle zvláštních předpisů
za plnění uložených úkolů je odpovědný starostovi městské části
 
Pracovníci Úřadu městské části Praha – Satalice
Vykonávají činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Základními organizačními jednotkami úřadu MČ jsou odbory, členící se na oddělení.
Sekretariát a Místní knihovna jsou samostatnou zvláštní organizační jednotkou.
 
Správní obvod Praha 19-Kbely
Zajišťuje veškerou správní agendu pro MČ Praha-Satalice
 • Stavební úřad
 • Občanské průkazy, evidence obyvatel, cestovní doklady, přestupky, branci, matriční úřad
 • Živnostenské podnikání
 • Dávky státní sociální podpory
 • Sociální zabezpečení
 • Ochrana životního prostředí
 • Zdravotnictví

Ostatní správní úřady
Kompletní přehled správních úřadů s působností pro městskou část Praha - Satalice je zde.

 
  Agendy úřadu 
Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá oznámení o shromáždění
Přijímá poplatky za znečišťování ovzduší
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
     a odstraňování komunálních odpadů
Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod
     nebo kanalizaci
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odp. (obecní skládky)
Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod
     správu obce
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha
 
  Služby občanům poskytované ÚMČ Praha-Satalice 
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (Vidimace a legalizace)
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vidimace a legalizace
Úřad městské části Praha-Satalice je pověřen na základě zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu prováděním vidimace a legalizace. Ověřování se provádí v úředních hodinách.

Czech POINT - Výpis z veřejných evidencí:
 • Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015