Samospráva MČ Praha-Satalice

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno např.:

 • schvalovat program rozvoje MČ

 • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ

 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ

 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny

 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda

 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice jsou ze zákona veřejná.


 
   
 
Postavení a pravomoci samosprávy městské části upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., Statut hlavního města Prahy. Nejvyšším orgánem MČ je zastupitelstvo, které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Ve volebním období 2010-2014 má zastupitelstvo jedenáct členů. Vzhledem k počtu členů se nevolí rada MČ.

Zasedání zastupitelstva se konají dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Probíhají v předem oznámených místech (většinou jídelně ZŠ) a jsou veřejně přístupná. Přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další otázky upravuje Jednací řád.

Příloha:  Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, směrnice č. 2/2015
 
Práva občana městské části: V zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, se v § 8 píše: "občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo:"
 • volit a být volen do zastupitelstva městské části

 • hlasovat v místním referendu

 • požadovat projednání určité záležitosti; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části, musí být projednána na zasedání rady či zastupitelstva nejpozději do 60 dnů

 • vyjadřovat na zasedání zastupitelstva městské části v souladu s jednacím řádem svá stanoviska

 • nahlížet do rozpočtu městské části a do závěrečného účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva městské části, do usnesení rady městské části, výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části a pořizovat si s nich výpisy

 • podávat orgánům městské části návrhy, připomínky a podněty; podání orgány městské části vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů

 • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městské části

Tatáž práva má občan Prahy i ve vztahu k hlavního městu (viz § 7 zákona o Praze), tj.můžete tam volit a být voleni, zúčastnit se celopražského referenda, můžete požadovat pojednání určité záležitosti (aby byla žádost povinně projednána do 60 dnů, je zde požadován podpis 1000 občanů), nahlížet do rozpočtu atd. Všechna tato práva mají i cizí státní občané, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. A stejná práva mají i občané, kteří mají na území hlavního města Prahy nebo městské části nemovitost, ovšem s výjimkou práva volit, být volen a zúčastnit se referenda.
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015