Úřad městské části Praha-Satalice


 
  Občan na úřadě ...
 
  Co lze na úřadě MČ vyřídit ...  

█  Ověřování podpisů a kopií listin (přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

legalizace a vidimace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

• je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;
• je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
• je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
• jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
• není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):

• jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text;
• je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li
  současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Ověřování listin (legalizace) dokladů pro použití v cizině - bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí
 
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny (za každou i započatou stránku formátu A4 a menší, má-li vidimovaná listina stránku větší než formát A4 vybírá se správní poplatek násobkem podle počtu A4 obsažených ve formátu vidimované listiny) činí Kč 30,-.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 30,-.
Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Osvobození od poplatku je uvedené u položky 4 a 5 v zákoně o správních poplatcích jednotlivě
 

█  CZECH POINT - (přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

Žadatelé obdrží požadovaný výpis, který je veřejnou listinou, na počkání po zaplacení zákonem stanoveného poplatku.
Výpisy jsou zpoplatněny částkou 100 Kč za první stranu a  50 Kč za každou další stranu výpisu, konverze dokumentů 30 Kč za stránku.

Další agendy jsou zpoplatněny podle sazebníků poskytovatelů.

K 1.1.2016 je možné požádat o vydání ověřeného výpisu z těchto registrů:

• katastru nemovitostí včetně snímku katastrální mapy
• veřejných rejstříků (obchodního, spolkového, nadačního, rejstříku ústavů, sdružení vlastníků jednotek, obecně prospěšných společností)
• živnostenského rejstříku
• rejstříku trestů fyzických i právnických osob
• bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů
• seznamu kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách
• insolvenčního rejstříku
  a dále je možné prostřednictvím systému Czech POINT spravovat některé agendy v registru účastníků
  provozu modulu autovraků ISOH a v registru živnostenského podnikání.

V souvislosti se zavedením datových schránek a základních registrů fungují tyto agendy:

• konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a obráceně
• výpisy z ROB a ROS
• žádost o zřízení datové schránky
• oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
• autorizovaná konverze dokumentu z listinné nebo elektronické podoby na žádost
• Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
• Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
• Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
• Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS
• Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
• Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
• Povolení nebo zrušení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými
  osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek

 
█  Evidence obyvatel (přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním. Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

V původním bydlišti se není třeba odhlašovat, provádí se odhlášení pouze místních poplatků např. za držení psa.

Dětem se při narození automaticky zapisuje místo trvalého pobytu podle matky případně otce, pokud je matka cizí státní občan, není třeba je ohlašovat. V případě následného přehlášení se děti přehlašují již samostatně, nemusí mít shodné místo trvalého pobytu s rodiči.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

• vyplnit a podepsat „přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis
• prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas); za dítě do 15 let předkládá zákonný zástupce originál rodného listu (pokud je dítě držitelem občanského průkazu, předkládá i tento)
• doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu)
• zaplatit správní poplatek Kč 50,- (od poplatku jsou osvobozeny děti do 15 let)

Občanské průkazy a cestovní pasy (vyřídíte např. ÚMČ Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1)
Na úřadě městské části Praha-Satalice NENÍ MOŽNÉ požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ani převzetí již vyrobeného nebo ohlášení jejich ztráty nebo krádeže. Od 1.1.2016 je možné požádat o vydání OP a CP na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností, tzn. lze využít např. úřady městských částí Praha 1, 2, 3, 4 až Prahy 22.  Místně příslušným úřadem je ÚMČ Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1.
 
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (trvalý pobyt na adrese úřadu)

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR s trvalým pobytem v Satalicích na návrh vlastníka objektu nebo na návrh oprávněné osoby (nájemce) za splnění zákonných podmínek. (tzn. návrh/žádost podává současný vlastník nemovitosti případně nájemce bytu, nikoliv osoba, které má být trvalý pobyt zrušen). Návrh se podává za každou osobu samostatně (i za děti). Zrušení trvalého pobytu je možné využít například, pokud nový majitel bytu nebo domu zjistí, že je v objektu stále ještě přihlášen původní majitel nebo po rozvodu manželství se ani po soudním vypořádání jeden z manželů, který není vlastníkem objektu, odmítá odhlásit apod.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k domu nebo bytu a současně  jeho neužívání. Navrhovatel je povinen splnění obou zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Kč 100,-  za každý podaný návrh, tj. za každou osobu.

  formulář – žádost na zrušení trvalého pobytu 

 
█  Evidence psů (přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)
Poplatek ze psů upravuje zákona čís. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihláška k místnímu poplatku za držení psa staršího 3 měsíců nebo do 15 dnů při přestěhování a v případě nově drženého psa
se podává v přízemí ÚMČ Praha-Satalice u p. Merabetové, tel. 273 130 481.

  formulář – přiznání k místnímu poplatku ze psů   

Každý pes držený na území hl. m. Prahy musí být označen mikročipem nebo tetováním. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku. Chovatel je rovněž povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do Evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy, Odbor občanskosprávních agend, na pracovišti  Jungmannova 35/29, Praha 1 (v přízemí Škodova paláce). Tel. č.: 236 002 619, 236 004 638. 

   formulář – registrační karta chovatele 

V případě odstěhování z MČ Praha-Satalice nebo změně držitele psa či úhynu pejska má poplatník povinnost do 15 dnů tuto skutečnost oznámit!

  formulář – odhlášení psa 

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a to obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců nebo do 15 dnů v případě nového držení nebo přestěhování. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, který poplatku nepodléhá.

Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé i započaté měsíce do konce roku kalendářního jedna dvanáctina sazby poplatku. Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, platí se za celý měsíc, ve kterém k této skutečnosti došlo.

Sazba poplatku za prvního psa je 300,- Kč ročně a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,-Kč ročně; je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to nejpozději do 31. března každého roku. Poplatek je splatný v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha-Satalice nebo bankovním převodem na účet č. 0502655998/6000, variabilní symbol 1341 + číslo popisné Vašeho domu.

Od poplatku jsou osvobozeny:

· osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň
  mimořádných výhod, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
· osoba, která provozuje útulek, zřízený obcí, pro opuštěné nebo ztracené psy
· držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí
  seznam útulků HMP
· držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských
  a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
· uživatel honitby, kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy.
  Loveckým psem je pes loveckého plemene, který složil příslušnou zkoušku z výkonu.
Seznam útulků pro toulavá a opuštěná zvířata ke dni 27.2.2017

Městskou veterinární správou v Praze S VS jsou ke dni 27.2.2017 tato registrovaná a zároveň dozorovaná zařízení pro umístění toulavých a opuštěných psů:
1. Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt, V Zámcích 56, 181 00 Praha 8 – Bohnice, zřizovatel a provozovatel Hlavní Město Praha, Městská policie hl.m. Prahy;
2. Azyl opuštěných zvířat v Libni, Jeřábová ul., 190 00 Praha 9 – Libeň – zřizovatel a provozovatel Naděje pro zvířata, z.s., Plickova 880/19, 149 00 Praha 4;
3. Útulek Komořany, ul. U Soutoku, 143 00 Praha – Modřany – zřizovatel a provozovatel paní Jaroslava Kladivová, Charkovská 519/26,101 00 Praha 10 – Vršovice;
4. Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s., Ústavní 91, 181 00 Praha 8 – Bohnice – vedoucí útulku paní Dagmar Šeberová;
5. Záchranná stanice pro odchycená a opuštěná zvířata, Odchytová služba pro Prahu a Střední Čechy, katastrálně Praha 9 - Třeboradice, ale prakticky Veleňská ulice, Hovorčovice – provozovatel Jiří Dvořák, Vysočanská 546, Praha 9, 19000 (Odchytová služba LARY) – vedoucí útulku Jiří Dvořák.

Městskou veterinární správou v Praze S VS jsou ke dni 27.2.2017 tato registrovaná a zároveň dozorovaná zařízení pro umístění toulavých a opuštěných koček:
1. Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt, Dolnoměcholupská 27/58, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy, zřizovatel a provozovatel Hlavní Město Praha, Městská policie hl.m. Prahy;
2. Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s., Ústavní 91, 181 00 Praha 8 – Bohnice – vedoucí útulku paní Dagmar Šeberová;
3. Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, Na Pláni 2006/31, 150 00 Praha 5 – vedoucí útulku paní Petronila Soběslavská;
4. Útulek Domov pro opuštěné kočky - Sobín, Jasenická 29, 155 21 Praha – Sobín – provozovatel Depozita pro opuštěná zvířata;
5. Útulek pro kočky, Mezi Vodami 1560/33, Praha – Modřany – provozovatel o.s. Šanta kočičí, E. Hyblerové 526/15, Praha 11 - Háje, 149 00.
 
█  Vystavení rybářského lístku (přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

Žadateli s trvalým pobytem v MČ Praha-Satalice se rybářský lístek vydává na počkání po předložení občanského průkazu, dříve vydaného rybářského lístku a vyplněné žádosti o vydání rybářského lístku. V případě prvého rybářského lístku musí žadatel předložit osvědčení o získání kvalifikace.

Správní poplatky (splatné v hotovosti při vydání rybářského lístku):

· 100,-Kč při vystavení rybářského lístku na jeden rok
· 200,- Kč na tři roky
· 500,- Kč na dobu deseti let.

Za děti do 15 let zaplatí jeho zákonný zástupce za vydání rybářského lístku na dobu jednoho roku poplatek 50,- Kč,

Rybářské lístky, od 1.11.2017 se změnil sazebník poplatků

·         30 denní  (žadatel nemusí předložit osvědčení o získání kvalifikace)                     Kč   200,-

·         na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let                                                           Kč 1.000,-

·         na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující nebo zajišťující rybářství          Kč  500,-

· na tři roky 100,- Kč,
· na deset let 250,- Kč.
 
█  Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (příz. ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 482)

  žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutný souhlas orgánu ochrany přírody, tedy odboru životního prostředí Úřadu příslušné městské části. Místní příslušnost úřadu se řídí umístěním pozemku, na kterém dřevina roste.
O povolení ke kácení může požádat vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Je-li vlastníků více, pak je nutný souhlas všech spoluvlastníků.

Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Bez povolení může dřevinu pokácet pouze osoba, která je vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste a to pouze v případě, že se jedná o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se kácení ani neoznamuje.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - je vyžadováno v případě stromů o velikosti obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše nad 40 m2. Musí však jít o jeden z těchto důvodů:

    •  jde o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů (tj. za účelem obnovy porostů nebo při jejich výchovné probírce) nebo je dřevina v prokazatelně špatném zdravotním stavu - v těchto situacích se zásah oznamuje 15 dnů předem. V případě kácení dřeviny, která svým stavem zjevně a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu, oznámení se provede do 15 dnů od zásahu, tedy zpětně,
    • to platí pouze v případě, že se na daný pozemek či danou dřevinu nevztahuje jiný ochranný režim (přírodní rezervace, památková zóna, zákonem chráněný druh, památný strom, významný krajinný prvek apod.).
    • ve všech ostatních případech je nutné podat Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin v zahradách – kdy je nutné povolení z úřadu?
S účinností od 1. 11. 2014 platí nová vyhláška – u dřevin s velikostí obvodu kmene nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí NENÍ TŘEBA POVOLENÍ POUZE PRO OVOCNÉ DŘEVINY rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH ZÁMĚR KÁCENÍ OPĚT PODLÉHÁ POVOLENÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ! Seznam dřevin, které je možno kácet bez povolení, najdete na webových stránkách http://www.mzp.cz/cz/news_141107_seznam_drevin.. Více viz vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

 
█  Zábor veřejného prostranství (přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 482)

Poplatek za zábor veřejného prostranství např. za umístění lešení, kontejneru, stavebního materiálu či výkopu stanovuje  § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p. a § 4 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění p. p. a registrační (poplatková) povinnost podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  ve znění pozdějších předpisů.

  formulář – ohlášení záboru veřejného prostranství 

 
█  Poplatek z ubytovací kapacity (přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 481)

Při plnění ohlašovací povinnosti je nutné vyplnit formulář "Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity“. Ubytovatel sdělí správci poplatku počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení. Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití. Zařízení musí být kolaudováno jako ubytovací zařízení.

Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Hlášení provede ubytovatel na formuláři "Hlášení k MP z ubytovací kapacity

Sazba místního poplatku činí Kč 6,- za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatku nepodléhá:

• Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků.
• Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová
  zařízení.
• Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
• Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
  s výjimkou údaje o účelu pobytu.

Místní poplatek z ubytovací kapacity upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů.
 
  Co vyřídíte na jiném úřadě  
█  Úřad MČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely

Matrika
rodné, oddací a úmrtní listy vč. duplikátů, žádosti o uzavření sňatku, změna jmen či příjmení, určení otcovství, státní občanství

Občanské průkazy a cestovní pasy

Živnostenský úřad

Odbor životního prostředí
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, Praha 9 - Kbely
vydávání loveckých lístků, evidence přepravy nebezpečných odpadů, evidence zařízení na využívání či odstraňování odpadů, evidence produkce odpadů, kontroly odpadového hospodářství u původců odpadu, povolování trvalého či dočasného vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), stanoviska ke stavebním a územním řízením z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska nakládání s odpady, evidence stanovišť včelstev, přestupky na úseku ŽP a ukládání pokut aj., vodoprávní úřad - stavební povolení a kolaudace vodních děl, povolení k nakládání s vodami, ochrana vod, DIR, vyjadřování k činnosti na komunikacích, péče o vzhled městské části včetně komunikací a dopravy

Stavební úřad
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, Kbely
stavební povolení, změny stavby, změny užívání stavby, kolaudace staveb, státní stavební dohled, havárie staveb, povolení reklamních zařízení, porušení stavebního zákona, územní rozhodnutí, silniční stavby (informace o rozsahu výkonu činností předají stavební úřady)

Odbor sociálních věcí
detašované pracoviště: Železnobrodská 764, Kbely

Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)   -  sociální pracovnice zastupují děti jako opatrovnice při jednáních u soudu, policie nebo u jiných institucí, pokud to vyžaduje zájem dítěte, spolupracují se školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi, jako kurátorky pro děti a mládež poskytují poradenství rodičům s dětmi s problémovým chováním a mohou Vám pomoci s usměrňováním těchto problémů.

Na tyto pracovnice se můžete obrátit i v případě náhradní rodinné péče.

Mimoto se s pracovnicemi OSPOD  můžete poradit, jak postupovat při problémech v rodinných vztazích, v komplikovaných životních situacích atd.

Od 1.1.2015 je dle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, a vyhlášky č. 473/2012 Sb., OSPOD povinen se řídit standardy kvality sociálně právní ochrany.

Sociální pracovník    -   poskytuje  odborné poradenství seniorům, zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se ocitli ve složité životní situaci a potřebují pomoc při jejím řešení.

Pečovatelskou službu na území naší MČ poskytuje Farní Charita Neratovice.

Kurátor pro dospělé  -  poskytuje poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám žijícím rizikovým způsobem života, osobám, které  ztratili přístřeší, osobám propuštěným z výkonu trestu  atd.

UPOZORNĚNÍ: Nepojistné sociální dávky: dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky, porodné, pohřebné) dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky osobám zdravotně postiženým (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, průkaz osoby se zdravotním postižením) pro občany obvodu Městské části Praha 19 -

vyplácí Úřad práce hl. m. Prahy, Jablonecká 724/6, Praha 9 – Prosek

Zprostředkování zaměstnání  - Úřad práce, kontaktní pracoviště Praha 9,                                                      Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9

Evidence řidičů a vozidel – vyřizuje Magistrát hl. m. Prahy

Evidence řidičů    (více informací na níže uvedeném odkazu)

pracoviště: 

Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad

telefon:  

12444, 236 005 490 (informace)

návštěvní dny: 

Pondělí - Čtvrtek     7.00 - 19.00 hodin
Pátek 7.00 - 11.00 hodin

Evidence vozidel    (více informací na níže uvedeném odkazu)

pracoviště:  Praha 1, Jungmannova 35/29 (Škodův palác), Praha 4, Na Pankráci 1685/17, 19
                 Praha 3 -Jarov, Osiková 2, Praha 9 – Vysočany, Na Výběžku 11

K návštěvě přepážky registru řidičů a vozidel se  můžete objednat přes internet na http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/online_rezervace/index.html

a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.

Odvoz komunálního odpadu
Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí „Prohlášení plátce poplatku“, vyplněné na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti, tj. pro oblast Prahy 9 – AVE CZ odpadové hospodářství, Pražská 1321/38, Praha 10, tel. 296 339 917-9, obchod@ave.cz,  Po,St 8:00 - 18:00; Út,Čt 8:00 – 17:00; Pá 8:00 – 15:00.

V případě změny počtu nebo velikosti sběrných nádob, frekvence nebo ukončení svozu, při změně vlastníka či správce nemovitosti kontaktujte zákaznické centrum AVE CZ odpadové hospodářství.

V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady  na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 29/35, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro.

Kontaktní telefony: 236 003 960, 236 003 967, 236 003 982, 236 003 983, 236 003 987, 236 003 988, 236 003 992, 236 003 995, 236 003 996, 236 003 998


Certifikační autorita PostSignum Provozovatelem portálu ePUSA je Ministerstvo vnitra ČR. ePUSA spolupracuje s projektem
 Czech POINT.

CzechPOINT
Úřad městské části Praha - Satalice
K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
telefon: 286 851 326

     
Portál Justice.cz
Obchodní rejstřík
Portál veřejné správy České republiky Portál Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Databáze dokumentů
     
kliknutím přejdete na odkaz
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ
A KATASTRÁLNÍ
PRAHA A JEJÍ MČ
DATA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU http://www.praha.czso.
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015