Informace pro občany

Správní poplatky

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání orgány moci výkonné a orgány územních samosprávních celků v oblasti státní správy. Správní poplatky se platí dle sazebníku poplatků uvedeného v příloze zákona o správních poplatcích.

Poplatníkem správního poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která podala návrh k provedení úkonu správnímu úřadu. Poplatky se platí konkrétnímu správnímu úřadu, který výkon provede. Poplatky nabývají splatnosti (nutnosti zaplacení) před provedením úkonu. Pokud poplatník nezaplatí poplatek ve stanovené lhůtě, vyzve ho příslušný úřad, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po zaslání výzvy k zaplacení. Pokud není správní poplatek stále uhrazen, může správní úřad zastavit správní řízení nebo daný úkon neprovede.

Oblasti, ve kterých se platí správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:
          - ověřování listin a dokumentů
          - matrika a městské úřady
          - úřady státní správy
          - stavební úřad
          - podnikání a živnost
          - školství a akreditace
          - myslivost, rybaření, střelba
          - daně a finance
          - pasy
          - povolení k pobytu
          - víza
          - ochranné známky, průmyslové a užitné
            vzory, patenty
 

 
  Místní poplatky
 
  23.4.2018
Místní poplatky
  • Místní poplatky se ve všech městských částech hl. m. Prahy evidují a vybírají v souladu s vyhláškami hl. m. Prahy, které naleznete na následující webové stránce Portálu hl. m. Prahy: odkaz 

  • Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů odkaz

  • Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad odkaz

  • Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity odkaz

  • Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství odkaz

text ve formátu PDF - Co lze na úřadě MČ vyřídit
  1.11.2017
Rybářské lístky

·         30 denní  (žadatel nemusí předložit osvědčení o získání kvalifikace)                     Kč   200,-

·         na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let                                                           Kč 1.000,-

·         na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující nebo zajišťující rybářství          Kč  500,-

  18.2.2017
Místní poplatek za psy
Místní poplatek ze psů je splatný od 1. 1. do 31. 3. v každém roce.
Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu, poskytnutou za označení psa čipem a jeho následné přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, případně majitelé, kteří si vezmou psa z útulku a doloží to příslušnými doklady, zaplatí poplatek:
300,- Kč za jednoho psa
600,- Kč za druhého a každého dalšího psa
200,- Kč za jednoho psa, je-li držitel poživatel invalidního, starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným příjmem
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa, je-li držitel poživatel invalidního, starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným příjmem
600,- Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem objektu
900,- Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St 8:00-18:00 hod.) na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, v přízemí úřadu, tel.: 273 130 481 nebo bankovním převodem na účet č. 0502655998/6000, variabilní symbol 1341+ vaše číslo popisné domu (např. 134181 – pokud by byl pes držen v budově úřadu)

16.9. 2015
Rybářské lístky
Ceny rybářských lístků jsou uvedeny v zákonu o správních poplatcích (634/2004 Sb), části I., položce 14. Případné informace podá paní Merabetová na tel.: 273 130 481.

délka standardní zlevněný/*
roční 100 Kč 50 Kč
tříroční 200 Kč 100 Kč
desetiletý 500 Kč 250 Kč

*/ Údaje ve sloupci "zlevněné" platí pro osoby mladší 15 let, žáky nebo studenty českých odborných škol
ve studijních/učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování
rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží
správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

4.1. 2013
Místní poplatek za ubytovací kapacitu
Poplatky za ubytovací kapacitu se vybírají v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Tento poplatek se platí za obsazené lůžko ve výši 6,- Kč/den.

Na úřadě MČ Praha – Satalice si vyzvednete formulář „Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity“, který vyplníte a platbu můžete zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převodem na účet č.: 0502655998/6000, variabilní symbol 1345.

Toto přiznání se vyplňuje za každé čtvrtletí. Případné informace podá paní Merabetová na tel.: 273 130 481.
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015