Informace starostky


 
 
 
  4.7.2018
INFORMACE STAROSTKY – LEDEN 2019
Rekonstrukce ul. K Radonicům
Rekonstrukce probíhá podle harmonogramu. V současné době je sanována dešťová kanalizace v části komunikace, dále překládáno vedení telekomunikační sítě a silový kabel PRE. Práce pokračují v závislosti na klimatických podmínkách. V souvislosti se změnou celého uličního profilu bude upraveno i okolí památníků světových válek a byly poptány kamenické firmy pro jejich očištění a opravu.

Dopravní omezení na mostě v ul. Bystrá
Most je v havarijním stavu a je připravována jeho demolice. Do té doby budou provedena dopravní opatření kvůli zmenšení zatížení, bude omezen provoz pro vozidla nad 3,5 t s výjimkou městské hromadné dopravy. Městská část Praha-Satalice trvá na zachování vedení autobusové linky 209 ve stávající trase až do konkrétního termínu demolice mostu. Při jednání na TSK bylo dohodnuto, že do doby demolice mostu bude maximálně zachováno trasování linky č. 209.

Jednání s radním pro bezpečnost Ing. Hlubučkem
Ve čtvrtek 31. ledna proběhlo na magistrátu jednání s radním pro bezpečnost za účelem informování o plnírně Flaga. Jednání se zúčastnili také zástupci odboru krizového řízení, ředitel odboru bezpečnosti HMP i zástupci společnosti Flaga. Vedení městské části zdůraznilo nutnost zajištění bezpečnosti provozu a kooperace jak s MČ, tak se složkami IZS. Zástupci Flagy opětovně deklarovali, že i přes drobné nedostatky zjištěné při kontrolách za bezpečnost provozu ručí. Co se týče modernizace areálu, stojí společnost před rozhodnutím, zda investovat do stávajícího areálu, který je pro současné potřeby společnosti naddimenzovaný, nebo provoz přesunout do jiné lokality.

Bezpečnostní rada P19
Na společném jednání bezpečnostní rady a bezpečnostní komise Prahy 19 byly projednány podklady Policie ČR, Městské policie i Hasičského záchranného sboru. Pozitivní zprávou pro Satalice je pouze 6% podíl na trestné činnosti na celém území P19 + Čakovic (vč. Miškovic a Třeboradic). Zároveň bezpečnostní rada vyzývá spol. Flaga k uskutečnění cvičení jednotek HZS včetně zhášecích systémů s přizváním zástupců městských částí zasažených případnou havárií. Zápis z bezpečnostní rady byl zástupcům spol. Flaga předán, byla přislíbena součinnost při jeho realizaci.

Výbor pro územní rozvoj
Na výboru byl projednán podnět městské části na změnu územního plánu v oblasti Arborka z plochy všeobecně smíšené a nerušící výroby (SC, NV) ve prospěch ploch oddechu a rekreace (SO).

Výbor pro bydlení
Ředitelé odborů majetku a investičního prezentovali možnosti výstavby bytů v hl. m. Praze, připraveny jsou projekty výstavby v Dolních Počernicích a na Černém Mostě, uvažuje se o výstavbě na Praze 13, v Hrdlořezích, Kamýku a Krči. Praha dále vytipovává plochy možné k zastavění a snížení deficitu bytů potřebných zejména pro zájmové profese a mladé lidi. Podmínky pro žádost o byt v hlavním městě jsou uvedeny na webových stánkách města.

Setkání s radním pro oblast správy majetku
Na setkání s radním a řediteli odborů majetku byla mj. představena nová metodika na odsvěření veřejného osvětlení. Koncem minulého roku se MČ podařilo po dlouholeté snaze převést veřejné osvětlení vybudované v areálu komunitního centra J. Hubače, signalizační zařízení před školou a vodohospodářský majetek z většiny satalických ulic na hl. m. Prahu, respektive jejich správce. V souladu s postupy Magistrátu hl. m. Prahy bude připravena aktualizace pronájmů bytů, nebytových prostor a pozemků v městské části Satalice na ceny v místě obvyklé. V únoru se za tímto účelem sejde komise obecního majetku.

Silniční okruh kolem Prahy
Hlavní město Praha pokračuje v přípravě úseku 511 Silničního okruhu kolem Prahy. Další úseky, zejména 518, 519, 520 na severu Prahy, by měly být předmětem jednání s vedením města. Starostové pro okruh, sdružení starostů severních městských částí a obcí, neustále poukazují na nedostatečné posouzení regionální varianty, která byla podrobena pouze rizikové analýze, a na fakt, že prosazovaná severní varianta byla vyhodnocena jako nejméně vhodná z pohledu životního prostředí. Zdůrazňují nutnost řešení tranzitní dopravy přes republiku i jiným dálničním propojením, než je SOKP, který přivádí tranzit ze všech dálnic do hlavního města.

Projekt nové hasičská zbrojnice
Proběhlo stavební řízení pro výstavbu nové hasičské zbrojnice v ul. U Arborky. Nově má stavbu hasičské zbrojnice v kompetenci odbor investiční, zástupci MČ byli ujištěni, že s výstavbou zbrojnice hlavní město počítá.

Jednání se SŽDC o úpravách čekárny a nádraží
Probíhají jednání s kompetentními pracovníky SŽDC, aby mohlo být zkultivováno okolí nádraží, sanována čekárna a instalována knihobudka pro cestující čtenáře. Věříme, že se nám podaří dohodnout další postup i přes personální změny ve vedení společnosti.

Vedoucí komunitního centra městské části Praha-Satalice
S ohledem na rodinné důvody stávající vedoucí komunitního centra nemůže pokračovat ve své funkci, proto bylo znovu vyhlášeno výběrového řízení na tuto pozici.

Setkání členů komisí
17. ledna proběhlo společné setkání členů komisí starostky městské části: komise stavební, dopravní, pro životní prostředí, obecního majetku a kulturní.
V lednu už proběhlo společné jednání komise stavební a životního prostředí za účelem vytvoření stanoviska k záměru kontejnerové ČOV, členové dopravní komise projednali studii Za Železnicí, záměr na výstavbu STK pro nákladní vozy, situaci v Budovatelské a další.
Moc děkujeme všem za pomoc. Komise a jejich obsazení bude uvedeno na nových webových stránkách, které jsou právě ve výstavbě.

Údržba městské části
Pracovníci údržby se věnují úklidu městské části podle klimatických podmínek.
Děkujeme občanům, kteří odklízejí sníh na chodnících před svými domy.

 
  4.7.2018
INFORMACE STAROSTKY – ČERVEN 2018

Revitalizace požární nádrže v ul. K Rybníčku
Byly zahájeny práce na revitalizaci požární nádrže v ulici K Rybníčku. Revitalizace zahrnuje rekonstrukci dna a břehů, nátokového a výtokového objektu a novou mlatovou cestu po obvodu.

Dokončení realizace Fitparku
Od pondělí 25. 6. je sportovcům k dispozici nově dokončený fitpark – hřiště s workoutovými posilovacími stroji v sadu statku v ul. K Rybníčku. Fitpark byl realizován díky dotaci hl. m. Prahy na základě usnesení rady a zastupitelstva hl. m. Prahy. Obdobné fitparky vznikají po celém území hl. m. Prahy v 55 městských částech na podpor sportovního vyžití Pražanů.

Obnova školního hřiště a vznik nové herní plochy u Sportareálu
Během letních měsíců bude rekonstruováno školní softbalové hřiště se zázemím (běžeckou dráhou, doskočištěm) a zároveň vznikne vedle stávajících beachových kurtů nová travnatá herní plocha pro využití veřejnosti a následně pro výcvik dobrovolných hasičů.

Projekt nové hasičská zbrojnice
Při jednání s investorem (odbor TV hl. m. Prahy), projektanty (spol. Kania), zástupci SDH a MČ byly upřesněny další kroky a podmínky pro výstavbu nové hasičské zbrojnice v ul. U Arborky. Po vydání územního rozhodnutí bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.

Rekonstrukce ul. K Radonicům
V těchto dnech bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby (investorem je odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy). Věříme, že rekonstrukce komunikace bude moci být zahájena na konci léta. Budeme občany včas informovat.

Metropolitní plán
Společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území se bude konat dne 27. 6. od 9 do 18 hodin ve Střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7. Více info na praha.eu.
Všem zastupitelům byly zaslány a pro občany na úřední desce zveřejněny informace o přístupu k návrhu nového Metropolitního plánu. Připomínky musí být odeslány v termínu od 27. 6. do 26. 7. pořizovateli, tedy odboru územního rozvoje hl. m. Prahy.
Námitky a připomínky může podávat každý občan, nezávisle na projednání na zastupitelstvu městské části.

Sněm starostů
Ve středu 13. 6. se konal na radnici Prahy 9 další Sněm starostů. Hlavní diskutovanou otázkou byly – s ohledem na přípravu rozpočtu pro příští rok – finanční vztahy k městským částem a výše příspěvků na žáky a státní správu. Díky společnému postupu starostů v minulých letech byl zvýšen příspěvek na obyvatele z 2 400 Kč v r. 2014 na 3 000 Kč v r. 2018 (což je cca 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní HMP, přibližně 4,5 mld. z 50miliardového rozpočtu hl. města), návrh pro příští rok je 3 300 Kč na obyvatele MČ.

Vedoucí úřadu městské části Praha-Satalice
Na základě výběrového řízení byla do funkce vedoucího úřadu (tajemníka) jmenována paní Bc. Bibiána Krejčová. Souhlas s jejím jmenováním ze strany ředitelky magistrátu hl. m. Prahy byl doručen 31. května. Nová vedoucí úřadu se funkce ujme od 1. srpna.

Bezpečnostní rada P19
Na společném jednání bezpečnostní rady a bezpečnostní komise Prahy 19 bylo hlavním bodem jednání působení společnosti Flaga s.r.o. Členové komise byli seznámeni s provedenými kontrolami i s dalšími očekávanými kroky k napravení stávajících nedostatků.
Praha 19 podá negativní vyjádření o nevhodném umístění Flagy v připomínkách do Metropolitního plánu.

Silniční okruh kolem Prahy
Členové pracovního uskupení Starostové pro okruh H. Moravcová, P. Hejl a S. Němec jednali s premiérem o dostavbě silničního okruhu a možnostech jeho vedení. Premiér si vyžádal materiály z ŘSD a MD ČR a následně odeslal dopis, ve kterém konstatuje, že se s argumenty pro realizaci regionální trasy nemůže ztotožnit, byl by to – dle jeho názoru – nekoncepční přesun problému na jiné obyvatele a majitele pozemků. Resort dopravy bude tedy nadále jednoznačně připravovat stavbu pražského okruhu v dlouhodobě vymezeném koridoru.

Nová vývěska v ul. Trabantská
U zastávky autobusů v ul. Trabantská byla nově instalována vývěska úřadu městské části, aby cestující mohli čekání na svůj spoj využít k načerpání nových informací o dění v městské části.


Údržba městské části
Sekání trávy na plochách patřící MČ dle určeného rozpisu, průběžná zálivka nově vysazených keřů a rostlin, osazení sloupků na pytlíky pro psy, vyhrabání parku Pragis po prořezu stromů, výsadba 12 ks nových keřů, stříhání živých plotů, vyčištění kanálů – šroubovací, podélné u chodníků, zahradnická úprava stromů, keřů, růží, příprava na sázení tújí v č.p. 51, instalace čidla u garáží č.p. 51
Ulice K Lindě, U Arborky, Za školkou – odvoz komunálního a zahradního odpadu


KULTURA
9. 6. Sousedská snídaně – nová příležitost, jak se potkat se sousedy, strávit příjemné dopoledne a zabavit děti výrobou občerstvení.
15. 6. Setkání s jubilanty – setkání s oslavenci v sále ZUŠ.
16. 6. Vítání občánků – přivítání dětí nově narozených v posledním roce.
20. 6. T-Mobile olympijský běh – tentokrát 174 registrovaných sportovců, výborná účast i nálada a velký dík dobrovolníkům za organizaci celé akce, včetně dětí ze ZŠ.
27. 6. Společenský večer v Základní škole Satalice
27. – 29. 7. Anenská pouť a oslava 120 let založení SDH ve Sportareálu
27. 9. Slavnostní otevření Komunitního centra Jiřího Hubače
 
  28.12.2017
INFORMACE STAROSTKY – KVĚTEN 2018

GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Pro zajištění obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů jsme uzavřeli smlouvu se Svazem místních samospráv ČR na jeho implementaci a zajištění služeb pověřence, který ochranu osobních dat monitoruje. Nařízení bude mít vliv na zpracování a (ne)poskytování některých osobních údajů. Doufáme, že přísnější přístup k nakládání s osobními daty, který bude mít vliv na práci úřadů, nebude občany vnímán negativně.

Metropolitní plán
Všem zastupitelům byly zaslány a pro občany na úřední desce zveřejněny informace o přístupu k návrhu nového Metropolitního plánu. Připomínky musí být odeslány během července a předem projednány na červnovém zastupitelstvu, prosím tedy o zaslání připomínek zastupitelů do 15. 6. 2018.

Námitky a připomínky může podávat každý občan, nezávisle na projednání na zastupitelstvu městské části.

Dozorčí rada SAS
29. března projednala dozorčí rada Sportareálu Praha-Satalice zprávu jednatele společnosti, která obsahovala výčet provozních bodů uplynulých i připravovaných a přehled finančních toků. Hospodaření společnosti skončilo v roce 2017 v mírném zisku. Podrobné výsledky budou předloženy k projednání na příštím jednání 24. 5.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Satalice
K zápisu 4. 4. byli zváni rodiče s dětmi narozenými mezi 1. září 2011 a 31. srpnem 2012 a rodiče s dětmi po odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2017-2018. Na základě výsledků zápisu bylo rozhodnuto o otevření jedné třídy prvního ročníku, kam byly přijaty děti z našeho spádového obvodu (Satalice). Bude tím do původního režimu navráceno uspořádání tříd, které bylo nestandardně řešeno v roce 2016 při otevření tří tříd prvního ročníku.

Zápis do MŠ Satalice
Zápis do MŠ Satalice pro školní rok 2018/2019 se uskutečnil 3. 5. 2018 od 13 do 18 hod. v budově MŠ, ul. U Obory 385, Praha 9 - Satalice. K zápisu se dostavilo 55 dětí, 32 ze Satalic, volných míst je 35. Všechny satalické děti budou přijaty.

Výběrové řízení na vedoucího úřadu – tajemníka
Na místo vedoucího úřadu neboli tajemníka bylo vypsáno výběrové řízení, nový uchazeč o místo vedoucího úřadu musí být schválen Magistrátem hl. m. Prahy.

Most přes železniční trať
V řešení je oprava poškozené části konstrukce, návrh zhotovitele musí být schválen pojišťovnou.

Park Budovatelská
V parku byly dokončeny práce na obnově parku a zasázeny nové keře.
Na podzim budou dosázeny také stromy.

Satalická obora
V satalické oboře byly naštěpkovány větve z prořezaných stromů. Štěpka posloužila na zásyp cest.

Zálivka stromů
Jednotka dobrovolných hasičů i pracovní četa se starají o pravidelnou zálivku nově vysazených stromů a keřů v městské části i nově vysazené aleji.

Protihlukové stěny na Vysočanské radiále
TSK začala řešit možnost výstavby protihlukových stěn Vysočanské radiály, zadána a vysoutěžena je projektová dokumentace (od studie proveditelnosti až po dokumentaci pro stavební povolení). Do letních prázdnin proběhne měření hluku, které v loňském roce vyšlo ještě těsně pod limitem. V souvislosti s protihlukovými opatřeními nejen u radiály, ale i podél připravované navazující etapy Silničního okruhu kolem Prahy (technická studie etapy 520 Březiněves-Satalice) bylo ve spolupráci s Horními Počernicemi a Běchovicemi zadáno nezávislé sčítání dopravy na stávající části okruhu mezi Černým Mostem a Horními Počernicemi.

Probíhající projekty
Pokračují práce na komunitním centru a výstavba podporovaných bytů, je připravena realizace nových střešních světlíků na budově ZŠ a následná výmalba, v létě proběhne rekonstrukce hřiště základní školy a realizace nové herní plochy u Sportareálu. Tam budou také opraveny štíty a ostění vikýřů. Před realizací je rekonstrukce vodní nádrže v ul. K Rybníčku, úpravy sadu statku v místě, kde dříve byla budova s prodejnou hub, a dokončení fitparku.

Prostor v ul. U Čističky
V březnovém zpravodaji jsme vyzvali občany, aby nám napsali svůj názor na využití prostoru v ul. U Čističky. Z došlých reakcí byl potvrzen náš záměr využít místo k příjemnému posezení s výhledem do krajiny. S jedním z místních občanů, kterému tímto děkujeme, připravujeme popis panaromatu, které bychom chtěli osadit v místě výhledu a díky kterému se kolemjdoucí lépe zorientují v pohledu na horizont, který se v místě při dobré viditelnosti otevírá.

Údržba městské části
Pracovníci údržby se zaměřují na sekání trávy a odplevelení záhonů, sázení keřů.

Úklid podél plotu a skládky za spol. Vela, prořez křoví.

Úklid u požární nádrže v ul. K Rybníčku.

Úklid štěrku a nečistot na komunikacích ve správě MČ.

Prořez a údržba keřů a květin podél ZUŠ.

Čištění odvodňovacích kanálků na komunikacích.

Ulice K Lindě – odvoz komunálního a zahradního odpadu. Úklid listí v okolí kaple, likvidace větví v ul. U Arborky, likvidace zahradního odpadu v ul. Za Školkou.

Příprava pozemku v zahradě u domu pro seniory pro zasazení tújí podél plotu.

Výměna poničených odpadních košů.

Osazení zákazové značky u vjezdu do lesoparku, oprava značky zákazu průjezdu U Starého hřiště.

KULTURA
K úspěšným akcím předchozích měsíců patřil koncert učitelů ZUŠ a čarodějnický večer.

V pondělí 7. května byl k pomníkům obětem 2. světové války položen věnec k připomenutí jejich památky.

V pátek 18. 5. jsou všichni srdečně zváni na divadelní představení Bylo nás pět.

V sobotu 19. 5. proběhne tradiční Běh oborou v organizaci TJ Sokol Satalice.

Ve středu 23. 5. od 16 hod. proběhne křest keramických tabulek umístěných v aleji v ul. Vinořská, následně bude děti čekat malé překvapení v ZUŠ a slavnostní koncert žáků pořádaného v rámci happeningu ZUŠ Open, Děti žijí uměním.

V sobotu 26. 5. v jídelně základní školy pořádá Spolek Satalická škola ve spolupráci se ZŠ Satalice nově bazar hraček pro děti.

V neděli 27. 5. proběhne první roční garážového výprodeje. Podmínky jsou uvedeny na stránkách městské části.

V neděli 3. 6. se bude konat oslava Dne dětí ve Sportareálu.

Ve středu 6. 6. se opět setkáme nad historickými fotografiemi Satalic při besedě s Liborem Vrabcem, tentokrát na téma Obchody a živnosti v průběhu minulého století.
 
  28.12.2017
INFORMACE STAROSTKY – BŘEZEN 2018

Most přes železniční trať neprůjezdný kvůli havárii
V pondělí 12. 3. v ranních hodinách najel na železniční most tahač s návěsem a způsobil havárii, kvůli které musela být dočasně zastavena i doprava na trati. Kamion po přejetí mostku zapříčinil pád zídky, poškození svodidel a naklonění sloupu s vedením kabelů. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Most prohlédl statik, proběhla podrobná měření, která potvrdila možnost jeho dalšího používání.

Sněm starostů
7. března se na Žofíně konal sněm starostů, který svým usnesením vyjádřil požadavek starostů na: a) rozdělení finanční rezervy pro městské části pro rok 2018 a 2019 v minimální výši, jako byla v roce 2017; b) minimální výši finančního vztahu v rámci finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy pro rok 2019 vztaženou na 1 obyvatele (3.300 Kč); c) příspěvek na žáka v MŠ a ZŠ (2.400 Kč), d) o dokrytí nákladů na státní správu a další.

Výběrová řízení na vedoucího úřadu – tajemníka
Ke 14. březnu ukončil svoje působení v naší městské části pan tajemník Ing. Boris Csillagi. Na místo vedoucího úřadu neboli tajemníka je vypsáno výběrové řízení.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Satalice proběhne ve středu 4. dubna 2018 ve 13 – 18h
K zápisu jsou zváni rodiče s dětmi narozenými mezi 1. září 2011 a 31. srpnem 2012 a rodiče s dětmi po odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2017-2018.

Den otevřených dveří a zápis do MŠ Satalice
25. 4. 2018 se od 10 hodin uskuteční den otevřených dveří v MŠ Satalice, U obory 385.
Prohlídka školky bude společná s výkladem o provozu. Konec prohlídky je plánován na 11.30 hod. Zápis do MŠ Satalice pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 3. 5. 2018 od 13 do 18 hod. v budově MŠ, ul. U Obory 385, Praha 9 - Satalice.

Prořez stromů v parku Budovatelská
Na základě dendrologického posudku, aktualizovaného v prosinci 2017, byl začátkem března proveden prořez stromů v parku Budovatelská. Na realizaci získal grant hl. m. Prahy Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí.

Pekařství Moravec v Satalicích
Od dubna bude nově otevřena v pronajímaných prostorách prodejna Pekařství Moravec s nabídkou čerstvého pečiva a lahůdek. S ohledem na množství nutných oprav byla rekonstrukce rozsáhlejší, proto žádáme občany o trpělivost s pozdějším otevřením prodejny.

Kontejnery na kovové odpady
Na stanoviště tříděného odpadu v ul. Za Novákovou zahradou, K Pyramidce a K Radonicům (u Obory) byly umístěny kontejnery na kovové obaly. Do šedých kontejnerů můžete nyní vyhazovat hlavně prázdné nápojové plechovky, patří sem i prázdné konzervy, tuby, kovové uzávěry nebo víčka.

ČOV Kbely – veřejné projednání
V pondělí 12. 3. proběhlo na magistrátu hl. m. Prahy veřejné projednání vlivů záměru „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)“ na životní prostředí ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracovatel dokumentace informoval o možných dopadech záměru na životní prostředí i o opatřeních, která jsou při realizaci nutná pro to, aby negativní vlivy jak na okolí záměru, tak na život obyvatel v blízkosti byly eliminovány. Investor se zavázal k provedení maximálních opatření na odstranění negativních dopadů, zejména zápachu, na obyvatele žijící v okolí ČOV.

SOKP
V pondělí 19. 3. proběhla na ŘSD koordinační schůzka investora a starostů obcí a městských částí přímo sousedících s etapou 520 Satalice-Březiněves silničního okruhu kolem Prahy, pro kterou je nyní zpracovávána technická studie. Projektanti prezentovali variantu, kde byla na většině úseků snížena niveleta a komunikace snížena do zářezů v terénu. Nebyla prozatím vyslyšena žádost starostů o zpracování varianty, aby byla komunikace uložena do tubusu nebo tunelu. Co se týče těsné blízkosti Satalic, etapa 520 navazuje na stávající křížení D10, D0 a Vysočanské radiály a tato křižovatka je zatím rozpracována, jsou uvažovány různé možnosti napojení. Investor garantuje maximální možné odhlučnění jak stěnami, tak zemními valy.

Letecký den a muzejní noc na letišti Praha-Kbely
Neobvyklá příležitost prohlédnout si kbelské letiště se naskytne obyvatelům Prahy dne 9. 6. v rámci připravovaného leteckého dne. Akce bude součástí muzejní noci, s očekáváním velké návštěvnosti projednává vedení letiště všechny možnosti dopravních opatření pro zajištění plynulé dopravy návštěvníků. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

Údržba městské části
Údržba probíhá v závislosti na klimatických podmínkách.
V parku u památníku a v ul. U Čističky byly doplněny (vyměněny) lavičky.

KULTURA
Čtení pro děti a literární soutěž
Na akci Knihy nás baví v pátek 2. 3. byla vyhlášena literární soutěž pro děti na téma „U nás v Satalicích“. Děti mohou psát povídky, básničky, komiksy či jiné literární útvary. Texty, které splňují pravidla soutěže, budou knižně vydány. Kniha bude předána k vypůjčení do knihovny v Satalicích. Autoři všech děl budou odměněni, nejlepší z nich získají speciální cenu. Vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn proběhne 30. 4. 2018 na skautském hřišti vedle MŠ v rámci akce Čarodějnice 2018.

Beseda Libora Vrabce Zmizelé Satalice
7. 3. v zaplněné školní jídelně ukázal kronikář Libor Vrabec zájemcům snímky Satalic na fotografiích. Některé obrázky byly jasně rozeznatelné, jindy šlo o pátrání takřka detektivní. Přednáška zaujala mladé i starší a na žádost milovníků starých časů připravuje Libor další setkání.

Divadlo Poslední šance
V pátek 16. 3. opět v sokolovně a s občerstvením našich dobrovolných hasičů předvedl spolek Ucho z Uhříněvsi další povedený dramatický kus.

Setkání jubilantů
V pátek 23. 3. se opět konalo milé setkání se seniory – jubilanty v sále ZUŠ. O hudební vystoupení se postaraly malé flétnistky pod vedením paní učitelky Krčkové.
 
  31.1.2018
Informace starostky – leden 2018

Výběrová řízení na stavební a udržovací práce
V letošním roce navazujeme na projekty rozpracované z loňského roku a připravujeme některé další, které jsme kvůli klimatickým podmínkám museli přesunout do jarních měsíců:

Bylo vypsáno:
Rekonstrukce školního hřiště základní školy
Výmalba základní školy

Připravujeme výběrové řízení:
Výměna světlíků v 3.NP základní školy
Oprava vikýřů a ostění ve Sportareálu Praha-Satalice
Vybudování travnatého hřiště pro SDH a veřejnost

Rekonstrukce ve Sportareálu Praha-Satalice
V prosinci byla dokončena část vnitřní rekonstrukce budovy Sportareálu – práce byly provedeny u fotbalových i tenisových šaten, v jarních měsících by měly proběhnout ještě úpravy vikýřů a ostění oken, aby bylo zamezeno zatékání do prostor ve třetím podlaží budovy.

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Asfaltové povrchy komunikací, chodníky a parkovací stání byly dokončeny, probíhají úpravy travnatých ploch.

Revitalizace vodní nádrže v ul. K Rybníčku
Požádali jsme o stanoviska ke studii na revitalizaci bývalé požární nádrže v ulici K Rybníčku. Chtěli bychom vodní plochu vyčistit, kamenem zpevnit břehy, vysadit rostliny, které zajišťují přirozenou filtraci vody, a rekultivovat okolí nádrže.

Sadové úpravy u statku
Společnost GardenPoint pro nás zpracovala studii využití prostoru vzniklého po demolici zchátralé budovy s prodejnou Samyco. Prostor by měl být součástí navazujícího sadu, s drobnými dekorativními a vodními prvky a zpevněnou plochou pro pořádání kulturních akcí.

Fitpark
Na pozemku poblíž komunitního domu bude na jaře také vybudováno hřiště s fitness prvky, na které přispělo městským částem hlavní město Praha.

Prořez stromů v parku Budovatelská
Na základě dendrologického posudku, aktualizovaného v prosinci 2017, bude v únoru proveden prořez stromů v parku Budovatelská. Na realizaci získal grant hl. m. Prahy Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí. Děkujeme členům spolku za zájem i realizaci.

Pekařství Moravec v Satalicích
Od dubna bude nově otevřena v pronajímaných prostorách prodejna Pekařství Moravec s nabídkou čerstvého pečiva a lahůdek. Nový provozovatel přijme prodavačku pro tuto prodejnu.

Knihovna má nový online katalog
Nový online katalog umožní čtenářům vyhledávat knihy podle autora nebo názvu, provádět rezervace, přihlašovat se na své uživatelské konto, prodloužit výpůjčky, mazat své rezervace apod.
Odkaz najdete na www.knihovnasatalice.cz nebo přímo na http://85.70.35.78/katalog/. Děkujeme panu Koděrovi za jeho zprovoznění a těšíme se, těšíme se, že pohodlné objednávání knížek přiláká do knihovny nové čtenáře.

Setkání členů komisí
Jako každoročně proběhlo 25. ledna neformální setkání členů komisí, kde jsme zhodnotili uplynulý rok a informovali o připravovaných akcích a novinkách v MČ.

Volby
Ve dnech 12. a 13. ledna a 26. a 27. ledna proběhla dvoukolově volba prezidenta České republiky. Děkuji všem členkám komise včetně její předsedkyně za perfektní přípravu a průběh voleb. Účast byla skutečně vysoká – 79,05 %. Výsledek v Satalicích: 71,12 % pro Jiřího Drahoše a 28,87 % pro Miloše Zemana.
……………………………………………………………….
ZMĚNA termínu zasedání zastupitelstva MČ v tomto roce: 27. 3., 15. 5., 26. 6.

 
  13.12.2017
Informace starostky – prosinec 2017

Základní škola
Práce na zateplení pláště budovy byly dokončeny včetně osazení venkovních žaluzií. Věříme, že se tato úprava projeví ve spotřebě energií v nadcházejícím zimním období. Další část úprav, výměna střešních světlíků, proběhne v době letních prázdnin.

Obnova školního hřiště a nová travnatá plocha pro hasiče
Zastupitelstvo hl. m. Prahy zařadilo naši žádost o finanční podporu na úpravu školního softballového hřiště do svého programu obnovy hřišť v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy. Dotace ve výši 2 251 800 Kč bude použita na obnovu travnaté plochy, softballového hřiště a vytvoření běžecké dráhy.
Druhá část dotace ve výši 650 000 Kč bude využita na pozemku SDH pro vytvoření malého travnatého hřiště v ulici U Arborky vedle Sportareálu.

Rekonstrukce ve Sportareálu Praha-Satalice
Od konce listopadu probíhá vnitřní rekonstrukce budovy Sportareálu – práce byly zahájeny u fotbalových šaten, práce budou následně pokračovat v levém křídle. V jarních měsících by měly proběhnout ještě úpravy vikýřů a ostění oken, aby bylo zamezeno zatékání do prostor ve třetím podlaží budovy.

Rekonstrukce budovy K Cihelně čp. 687
Byla zpracována projektová dokumentace k rekonstrukci zbývající části objektu a zažádáno o vydání stanovisek dotčených orgánů pro stavební povolení.

Statek v ul. K Rybníčku
Pokračují práce na stavbě komunitního centra a podporovaných bytů. Úpravy na budově býv. kravínu byly dokončeny s výjimkou finální fasády, která bude dokončena v jarních měsících (vlhkost zdiva nedovolila dokončení fasády v letošním roce). V areálu přibyly nové chodníky a parkovací místa pro návštěvníky.
Zahájena byla demolice objektu A (býv. Samyco). Na jejím místě bude pouze pódium pro následné akce v komunitním centru, prostor bude upraven a bude propojen s již provedenými sadovými úpravami.

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Pokračuje dle harmonogramu, asfaltové povrchy byly dokončeny, probíhá stavba parkovacích stání ze zámkové dlažby. Plánované dokončení stavby – březen 2018, doufáme, že bude hotovo do konce letošního roku.

Pekařství Moravec v Satalicích
Po novém roce bude nově otevřena v pronajímaných prostorách prodejna Pekařství Moravec. Věříme, že tím bude naplněno přání obyvatel mít možnost koupě čerstvého pečiva a lahůdek.

Nová otevírací doba knihovny
Knihovna Satalice bude mít od 1. ledna 2018 prodlouženou otevírací dobu:
Pondělí 15 – 18 hod.
Čtvrtek 9 – 11 a 15 – 18 hod.
Připravujeme online katalog i rezervace knížek.

Hony v Satalicích
Myslivecké sdružení Satalice – Vinoř z.s. upozorňuje obyvatele i návštěvníky městských částí, že 15. a 30. prosince od 9 do 16 hod. budou v okolí Satalic probíhat hony.
Zároveň dovolte varování, že i v okolí Satalic již byl zaznamenán výskyt prasete divokého, buďte prosím při svých vycházkách obezřetní.

KULTURA V SATALICÍCH
V podzimních měsících proběhlo několik vydařených kulturních akcí, za jejichž organizaci děkujeme zejména členkám a členům kulturní komise, zaměstnancům knihovny i úřadu a všem dobrovolníkům, kteří při nich pomáhali.

Lampionový průvod, svatomartinská husa
Přes nepřízeň počasí se před kapličkou sešlo tolik dětí s rodiči, že vytvořili téměř nekončící lampionový průvod, který na závěr světélkové cesty zaplnil louku lesoparku. Tam na děti čekala světelná show, děti dostaly sladkou odměnou a svítící tyčinku. Chutné zákusky nabízeli i hasiči z SDH Satalice. Milovníci svatomartinských dobrot poté vyrazili do sokolovny, kde již byly připraveny prostřené stoly. Ostatní mohli využít pohoštění ve stanech před sokolovnou.

Koncerty ZUŠ M. Podvalové v Satalicích
Pokud jste nestihli ve středu 21. listopadu krásný podzimní koncert dětí ze Základní umělecké školy působící v Satalicích, můžete to napravit 20. prosince při jeho zimním pokračování.

Autorské čtení v knihovně
Po krátkém úvodu moderátora se slova ujala autorka dětských knížek paní Beránková a představila svoji novou knihu. Přečetla ukázky a rovněž se ptala dětí, jak ději porozuměly, jaký očekávají vývoj a na charakteristiky postav. Ukázalo se, že děti pozorně poslouchaly a správně odpovídaly. Aby nebylo jen u čtení, krátké přestávky nám zpříjemnil pozvaný houslista.

Koncert Brass Avenue
Adventní čas odstartoval v Satalicích v pátek 1. 12. koncert skupiny Brass Avenue. Originální skupina mladíků s převážně dechovými nástroji roztančila sokolovnu, koncert si užívaly jak děti, tak i rodiče. Nikomu se nechtělo brzy domů, obecenstvo si vyžádalo tři přídavky. O občerstvení a nápoje se postarali sataličtí dobrovolní hasiči.

Rozsvícení vánočního stromku
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Satalicích jako každoročně nastolilo předvánoční atmosféru, tentokrát v sobotu 2. 12. Kromě ručně pečených výrobků sousedů si mohli návštěvníci vychutnat šálek kávy či horké čokolády, svařené víno, grog, teplou klobásu, šunku i kukuřici. V sokolovně byla přichystána pro děti řada dílniček, kde si děti mohli vlastnoručně ozdobit perníčky nebo vyrobit adventní ozdoby, a další stánky s adventními výrobky a ukázka paličkování. Nezbytným symbolem vánočního období je betlém – v sokolovně jich bylo hned několik, všechny z originální sbírky pana Koutníka.
Na přípravě se podílely děti ze ZUŠ, MŠ a ZŠ, děti z kroužku Flétničky pod vedením paní Koutníkové a na závěr soubor Musica Antiqua Satalice, který v kapli přednesl soubor skladeb na středověké motivy.

Setkání se seniory
Již čtvrté setkání s našimi jubilanty se uskutečnilo v pátek 8. prosince odpoledne. Společně jsme si poslechli klavírní skladby v podání mladých klavíristek ze ZUŠ, pogratulovali oslavencům, poseděli jsme u kávy a sdělili si novinky ze Satalic i okolí.

Satalický zpravodaj
Zvláštní vánoční vydání Satalického zpravodaje je zároveň s přehledem jízdních řádů vlaků platných od 10. prosince 2017 v těchto dnech distribuováno do schránek.

Výmalba klubu seniorů
Prostory ve vile čp. 51 v ul. K Cihelně, kde se schází klub seniorů, budou tento týden vymalovány.

CO NÁS ČEKÁ V ZÁVĚRU ROKU?
20. 12. od 18.00 hod. – Vánoční koncert žáků ZUŠ – kouzelné hudební zastavení vpředvečer vánočních svátků.
24. 12. od 10.00 – Tradiční zpívání u kapličky – vánoční písničky v podání malých i velkých muzikantů. Zvonečky a rolničky s sebou!
24. 12. od 10.45 – 4. neděle adventní – mše svatá v kapli sv. Anny
24. 12. od 21.00 – Vigilie slavnosti narození Páně – mše svatá v kapli sv. Anny
25. 12. od 10.45 – Slavnost narození Páně v kapli sv. Anny
31. 12. od 10.45 – Svátek svaté rodiny – mše svatá s obnovou manželských slibů a žehnáním manželům
1. 1. 2018 od 10.45 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie v kapli sv. Anny
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Termíny zasedání zastupitelstva MČ v příštím roce: 30. 1., 20. 3., 15. 5., 26. 6.

 

  2.11.2017
Informace starostky – říjen 2017

Základní škola
Byly zahájeny práce na západní a severní straně pláště budovy, je připravena elektroinstalace pro osazení venkovních žaluzií a proběhne zateplení obvodové zdi. Práce byly původně plánovány na letní měsíce příštího roku spolu s výměnou světlíku, kvůli přetrvávajícímu zatékání do tříd při větších deštích vinou špatného sklonu parapetů jsme přistoupili k realizaci ještě v letošním roce. Zakázku získala společnost Vexta. Střešní světlíky v chodbě druhého patra budovy budou vyměněny v době letních prázdnin.

Statek v ul. K Rybníčku
Na budově sýpky pokračují stavební práce podle projektu komunitního centra.
Budova kravínu má novou střešní krytinu, byla vyměněna okna a vrata, obnovena fasáda (poslední vrstva bude dokončena dle klimatických podmínek, pravděpodobně po zimě kvůli vlhkosti zdiva), byl vybudován chodník podél objektu.
Bylo vypsáno výběrové řízení na stavební práce – rekonstrukce budov ve prospěch bytů pro seniory. Vyhrála společnost Wandel, práce budou zahájeny v tomto týdnu.

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Pokračuje dle harmonogramu, komplikace s odhalenými kabely, ke kterým je nutné vyjádření ČD. Plánované dokončení stavby – prosinec 2017.

Souvislá údržba komunikace v ul. K Radonicům
Společnost SKANSKA obnovila povrch komunikace K Radonicům, byly vyčištěny příkopy a obnoveno odvodnění podél komunikace.

Studie proveditelnosti – zdvojkolejnění trati Praha – Liberec
Proběhla schůzka členů dopravní komise se zástupci Metroprojektu, kteří zpracovali studii proveditelnosti zkapacitnění trati z Prahy do Liberce. V Satalicích je k řešení křížení s ul. Budovatelská.

Výsadba aleje
Nečekaný zájem vyvolala nabídka zasadit si svůj stromek v aleji podél komunikace Vinořská. Moc děkujeme všem malým i velkým zájemcům, kteří přispěli na výsadbu a využili možnosti pojmenovat stromek podle své volby. Těm, na které nezbylo, slibujeme, že na ně nezapomeneme a oslovíme je příští rok.

Divadelní představení BEZ_SÝTKA
Velmi vtipné představení tentokrát přivezla divadelní společnost RYIO, o výbornou atmosféru se postarali s nabídkou občerstvení také naši dobrovolní hasiči. Děkujeme!

 
  14.9.2017
Informace starostky – srpen 2017

Základní škola
Byly zahájeny práce na východní straně pláště budovy, připravena elektroinstalace pro osazení venkovních žaluzií a nyní probíhá zateplení obvodové zdi.

Statek v ul. K Rybníčku
Na budově sýpky pokračují stavební práce podle projektu komunitního centra.
Budova kravínu bude mít do konce září novou střešní krytinu, budou vyměněna okna a vrata, obnovena fasáda a opravena zeď podél komunikace.
Plynofikace areálu byla dokončena.

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Pokračuje dle harmonogramu, plánované dokončení stavby – prosinec 2017. Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků Sportareálu přispěje vybudování chodníků a úprava parkovací plochy při vjezdu z ul. Budovatelská.

Souvislá údržba komunikace v ul. K Radonicům
Společnost SKANSKA pokračuje v obnově povrchu na ul. K Radonicům, a to v extravilánu Satalic. Následovat bude obdobný proces v úseku Rážova – Filipovského.
Proč nezačali od kruhového objezdu? Protože v této části nejde o rekonstrukci, dochází „pouze“ k obnově poškozeného povrchu komunikace, která je ve správě spol. TSK Praha. Úsek od kruhového objezdu k oboře projde zevrubnou rekonstrukcí, kterou pro nás připravuje Odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy a na kterou bylo vydáno územní řízení. Nyní byla dokončena dokumentace ke stavebnímu povolení. Po vydání stavebního povolení (a zadání výběrového řízení a vysoutěžení zhotovitele) bude možné začít s rekonstrukcí, jestliže na ni budou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu hl. m. Prahy. Rozpočet takové akce se pohybuje v částce cca 50 milionů.

Studie na přírodní park K Radonicům
Tým odborníků ze společnosti Neolokator připravil pro městskou část Praha-Satalice mezioborovou studii na revitalizaci území, potřebnou pro změnu územního plánu na ploše mezi biokoridorem a lesoparkem v ul. K Radonicům (viz příloha). Ve studii jsou pro dané území navrženy: přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, plochy zeleně, pobytové louky, veřejně přístupné herní plochy, drobné vodní plochy, zpevněné cesty pro pěší atd.
Představení podkladové studie pro změnu územního plánu proběhne v úterý 19. 9. od 17 hod. ve školní jídelně, studii představí členové týmu Ing. Martin Sucharda a MgA. et Bc. Jan Trejbal.

Po skončení diskuse využijeme prostor a techniku a pro zájemce bude představena krátká prezentace rekonstrukce areálu statku - upřesnění využití jednotlivých budov a časový harmonogram staveb. Předpokládaný začátek cca 18.00 hod.

Čistírna odpadních vod Kbely
Byla dokončena EIA na projekt intenzifikace ČOV Kbely – zveřejněna bude na úřední desce hl. m. Prahy a v informačním systému EIA, na portálu www.cenia.cz/eia.
Obytný soubor Za Školkou
Odbor výstavby – stavební úřad P19 přerušil územní řízení pro vydání územního rozhodnutí na žádost stavebníka, který tímto reaguje na rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy. Ten na základě odvolání účastníků řízení zrušil územní rozhodnutí ze dne 10. 11. 2016 a vrátil věc k novému projednání.

Pražské cyklozvonění
17. září 2017, od 10 do 17 hod.
Zveme vás do Kaizlových sadů na Sportovní festival pro celou rodinu v pražském Karlíně. Akce bude doplněna o jízdu Prahou s průvodcem. Sataličtí účastníci startují v 10:00 od kapličky sv. Anny a připojí se do pelotonu jedoucího z Čakovic a Kbel.

SNÍDANĚ NA PERÓNĚ aneb „Lepší káva ve vlaku nežli štrúdl na silnici“
19. září od 6.30 do 8.30 nádraží Satalice, Kbely, Čakovice
V rámci Evropského týdne mobility jsme ve spolupráci s hl. m. Prahou a městskými částmi Čakovice a Kbely připravili pro cestující vlakem občerstvení s prezentací minulosti a současnosti železniční trati mezi Prahou a Neratovicemi. Můžete se těšit na výbornou kávu a poctivý štrúdl! Nesnídejte pro jednou doma a přijďte podpořit cestování vlakem.
http://www.cistoustopou.cz/cista-mobilita/projekt/evropsky-tyden-mobility-2017-444

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
20. října od 14 do 22 hod.
21. října od 8 do 14 hod.
v jídelně základní školy, K Cihelně 137
  21.6.2017
Informace starostky – červenec 2017

LÉTO „NA MALTĚ“
Obrazně řečeno, neboť přímo na maltu často nedošlo, avšak příhodnější pojmenování letošního léta bychom těžko hledali. Podívejte se na pár fotografií, které vystihují dění v Satalicích během července:

Základní škola
Po zatmelení oken v celém západním traktu budovy jsme se pustili do úprav vstupních prostor školní družiny. Některé příčky byly odstraněny, některé dveře zazděny a jiné vytvořeny. Bude tak lépe využita vstupní chodba jak ve prospěch rodičů, tak ve prospěch dětí, kterým tak vznikne další plocha pro jejich aktivity.
Fotky ŠD

Statek v ul. K Rybníčku
Na budově sýpky začaly bourací práce a odstranění starých konstrukcí, v souvislosti s nimi musela být dočasně sejmuta ze střechy budovy i siréna. Kvalitní trámy, které uvidíte na fotkách, zůstanou zachovány a budou součástí nové stavby.
Fotky sýpka

Budova kravínu také prochází zásadními úpravami. Nová střešní krytina zajistí, aby do ní nezatékalo, okna a vrata nabydou jednotný ráz, bude obnovena fasáda a mimo jiné opravíme také zeď podél komunikace.
Fotky kravín B

K těmto dvěma akcím přibyla další, stejně nutná, a to plynofikace celého areálu. Tím bude zajištěno bezpečné vytápění v objektech, kde dosud nebylo.

Dokončena lokální obnova povrchů komunikací
V ulicích Marvanova, Hálova, K Pyramidce, Drahelická, Zahrádkářů proběhla úprava komunikace na místech, kde se zámková dlažba propadala nebo byla znečištěná nebo poničená. Byla dokončena obnova povrchu chodníku v ul. Za Školkou a přístupové cesty k ordinacím lékařů.
foto chodníky

Rekonstrukce komunikace U Arborky
Zahájena byla očekávaná oprava komunikace v ul. U Arborky. Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků Sportareálu přispěje vybudování chodníků a úprava parkovací plochy při vjezdu z ul. Budovatelská.

Anenská pouť ve Sportareálu
O zábavu se tentokrát postarali sataličtí dobrovolní hasiči, kteří přichystali skvělou zábavu pod širým nebem pro malé i velké – informovali jsme samostatně, fotografie najdete ve fotogalerii.
Moc děkujeme!

  21.6.2017
Informace starostky – červen 2017


Lokální obnova povrchů komunikací
Obnova komunikace Marvanova, Hálova, K Pyramidce, Drahelická, Zahrádkářů – probíhá úprava komunikace na místech, kde se zámková dlažba propadá nebo je znečištěna nebo poničena. Předpoklad dokončení během července.
Byla dokončena obnova povrchu chodníku v ul. Za Školkou a přístupové cesty k ordinacím lékařů.

Statek – budova G
Rekonstrukce budovy byla dokončena a prostory předány nájemci, panu Kuchtovi, který je bude využívat jako skladové prostory na pomůcky pro handicapované. Fotografie z rekonstrukce najdete na webových stránkách městské části.

Statek – budova D (bývalá sýpka)
Na vybudování komunitního domu z bývalé sýpky v areálu statku byla městské části přidělena dotace z evropských fondů. Výběrové řízení na rekonstrukci budovy podle projektové dokumentace vyhrála společnost Konsit, která má dostatek zkušeností s rekonstrukcí historických objektů. Práce budou zahájeny v červnu, termín dokončení vnější i vnitřní rekonstrukce budovy je srpen 2018.

Statek – budova B (bývalý kravín)
Bude zahájena rekonstrukce budovy, v níž v současné době působí tři nájemci (drobní živnostníci).
Dojde k výměně střešní krytiny, sanace zdiva, odvlhčení objektu, nové okapy, nová fasáda, výměna oken a vrat. Při rekonstrukci bude upraveno okolí objektu, zídka podél ulice K Rybníčku, budou vydlážděny přístupové komunikace a úprava zeleně.

Základní škola – schválena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
Na základě naší žádosti schválil magistrát dotaci ve prospěch městské části, a to na tyto úpravy:
Výměna ostění oken západního traktu budovy (zamezení protékání vody do tříd při dešti).
Zateplení jižního a západního traktu budovy, výměna světlíků (zlepšení teplotních podmínek zejména v druhém patře budovy, snížení energetické náročnosti budovy).
Školní družina – úprava prostor školní družiny, zvětšení pobytových ploch pro vyžití dětí, úprava zádveří pro komfort rodičů.
Školní hřiště – obnova plochy školního hřiště, doplnění dráhy pro běh a doskočiště.

Sportareál Satalice – schválena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
V červenu byla rovněž schválena žádost o dotaci na vnitřní rekonstrukci zázemí Sportareálu podle požadavků jednatele společnosti, a to zejména na rekonstrukci šaten sportovců (sprch, wc, hydroizolací, krytin), obnovu sádrokartonových stropních konstrukcí v pokojích včetně výmalby.

Nové cedule
U vjezdů na území městské části byly instalovány nové informační cedule MČ Praha-Satalice.

Komunikace U Arborky
Dočasně došlo k zastavení stavby v ulici U Arborky, kde chyběla podepsaná smlouva se SŽDC o přeložce kabelů. Celá situace je již dořešena a bude se pokračovat dle platného stavebního
povolení během prázdnin.

Zahrádky v ul. Radonicům
V letošním roce byl obnoven plot na zahrádkách v ulici K Radonicům, aby bylo zabráněno vstupu osob i okusu rostlin zvěří. Připravujeme pro příští rok projekt na zavedení elektrického proudu a vrt pro studnu.
Nově bude od července pronajatý pozemek č. 47, který dříve využíval ke své činnosti spolek myslivců, máme také vytipovanou ještě jednu lokalitu v Satalicích vhodnou pro zahrádkářskou činnost.

Přijaté děti do mateřské a základní školy v Satalicích
Pro školní rok 2017/2018 bylo přijato do naší mateřské školy 56 dětí, z toho 22 ze Satalic, 17 z Vinoře a 17 z okolních obcí a MČ.
Základní škola přijala do prvního ročníku 46 žáků ze Satalic, 5 z Radonic a 4 z dalších obcí, jejichž sourozenci již navštěvují naši základní školu.
Všechny děti ze Satalic tedy byly přijaty jak v mateřské, tak v základní škole.

Základní umělecké školy slavily tisícem akcí ve 280 městech celého Česka
Dne 30. května proběhl jedinečný happening ZUŠ Open, ke kterému se připojila i naše umělecká
škola. Zástupkyně ředitelky ZUŠ Pravomila Vyklická připravila výstavu kreseb, grafik a ukázky technik, jako je například linoryt. Nad celostátní akcí ZUŠ Open převzala patronát např. mezzosopranistka
Magdalena Kožená, která loni založila fond na podporu ZUŠ. Dalším z patronů byl i Zdeněk Svěrák. Cílem projektu je přiblížit vyučované obory dětem a následně je naučit lásce k hudbě, výtvarnému nebo tanečnímu umění. Upřednostnit tvořivost a rozvoj jejich schopností před počítači,
tablety, mobily nebo televizí.
Od nového školního roku 2017/2018 bude v Satalicích otevřen nově taneční obor.
Přijímací řízení bude během září 2017. ZUŠ se těší na další talentované děti ze Satalic a okolí!

Podpisy pro kandidáty na prezidenta
V příštím roce budeme volit prezidenta České republiky. Každý nezávislý kandidát pro přímou volbu prezidenta musí nasbírat 50 000 podpisů, aby se jí mohl zúčastnit. V přízemí úřadu MČ Praha-Satalice je možné připojit svůj podpis na podpisový arch pro kandidáty na úřad prezidenta, jejichž podpisové archy máme k dispozici. Prozatím je možné podepsat petiční archy na podporu kandidatury pana Mgr. Michala Horáčka, Ph.D., pana prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., a pana MUDr. Marka Hilšera, Ph.D. Podpisové archy dalších kandidátů budeme připojovat, jakmile budou k dispozici.
Podpořit lze i více kandidátů. Podpisem petičního archu nikoho NEVOLÍTE, jen dáváte kandidátům šanci ucházet se o úřad prezidenta. Koho budete při prezidentské volbě volit, je jenom na vás.

Úspěšné kulturní akce v Satalicích – děkujeme všem, kteří se na jejich přípravě podílejí!
Běh oborou.
Dětský den.
Vítání občánků.
Setkání s jubilanty.
Olympijský běh.
Společenský večer ZŠ.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Stavba plotu podél zahrádek K Radonicům dokončena.
Sekání trávnatých ploch.
Údržba dětských hřišť.
Úklid košů, zastávek.
Údržba strojů.

VELKÝ DÍK PATŘÍ PANU JANDOVI, KTERÝ TÉMĚŘ PO VÍCE NEŽ 20 LETECH PRÁCE PRO NAŠI MĚSTSKOU ČÁST ODCHÁZÍ DO DŮCHODU.
 
  24.5.2017
Informace starostky – květen 2017


Projekční dokumentace pro novou hasičskou zbrojnici SDH
Společnost KANIA, a.s. ve spolupráci s SDH připravuje dokumentaci pro stavební povolení.

Územní studie Satalic
Veřejné projednání územní studie proběhlo 19. 4. od 10 hod. v zasedací místnosti č. 201 ve Škodově paláci, Jungmannova ul., Praha 1. Pro satalické občany proběhlo představení studie zpracovatelem přímo v Satalicích, v jídelně ZŠ, a to ve stejný den – 19. 4. od 16 hod. za účasti cca 45 občanů. Připomínky ke studii, které vyplynuly z projednání, poslala městská část v řádném termínu.

Rekonstrukce ul. U Arborky
Byly zahájeny přípravné práce pro vybudování chodníku do Sportareálu, zahájení stavby bylo odloženo kvůli nutnému doplnění stanovisek dotčených orgánů. Stavbu zajišťuje odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy.

Lokální obnova povrchů
1.etapa - Obnova povrchů chodníku v ul. Za Školkou, včetně zdravotního střediska
Práce probíhají dle dokumentace, na podnět občana proběhlo místní šetření, na základě kterého bude doplněn písemný souhlas spol. Trade Centre Praha a.s., Cetin s obnovou povrchu chodníku. Stavba nezasahuje do VO ani jiných sítí.
2. etapa – Obnova komunikace Marvanova – probíhá
Další ulice dle seznamu budou následovat.

Silniční okruh kolem Prahy, výstavba 511, zkapacitnění 510, D10
Protihluková opatření – zabránění hluku od rychlostních silnic

V souvislosti s dostavbou silničního okruhu kolem Prahy probíhají jednání na různých úrovních. Úsek 510 (Satalice – Běchovice) by měl být zkapacitněn na 6 jízdních pruhů, na Praze 14 došlo k jednání o budoucích protihlukových opatřeních. V návaznosti na tyto informace jsme problém Satalic řešili s ředitelem Odboru strategických investic Ing. Prajerem, ze kterého vyplynula nutnost konzultací s TSK, která zajišťuje provoz na Vysočanské radiále (proběhlo v úterý), a s ŘSD, které má v péči D10 a křížení 510, D10 a radiály (proběhne příští týden).

V současné době probíhá zjišťovacímu řízení EIA pro stavbu Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1, připomínky mohou dát občané do 22. 5. 2017.

Severovýchodní cyklomagistrála
Probíhají jednání s cílem vybudování Severovýchodní cyklomagistrály, která by měla propojit Balabenku, Hloubětín, Kbely a Horní Počernice podél železniční trati. Projekt prošel schvalovacím procesem v rámci komise pro cyklistickou dopravu, ze strany MČ Praha 14 a 20 bude velmi brzy zahájeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci na úseky vedoucí jejich katastry. Satalic se dotýká etapa č. 9, která je komplikovanější v tom, že střídavě prochází katastry Praha 20 a 14 a poté do katastru Satalice. Vzhledem k tomu, že se předpokládá rekonstrukce úseku Vysočany – Horní Počernice včetně výstavby nového propustku u Makra v roce 2019, tak v tomto roce by ideálně měla být realizována právě etapa 9.

Statek – budova G
Změny budovy jsou rozfázovány na dvě části.
1. etapa byly bourací práce, ubourání bylo nutnou součástí pro připravovanou rekonstrukci budovy F na dům pro seniory. Práce prováděla společnost Vakr.
2. etapa je rekonstrukce budovy, kdy dojde k úpravě podlah z dlaždic, výměně sádrokartonů stropní konstrukce, vytvoření kanceláře a zázemí ze sádrokartonů, výměna oken a vstupních dveří, ucelení fasády s ostatními budovami a nová střecha. Před zahájením rekonstrukce byl proveden průzkum na střešní vazníky, které se zdály v pořádku. Při odstranění celého stropu ze sádrokartonů během stavby se ukázalo, že 5 ks vazníků je třeba vyměnit. Řešeno dodatkem.

Statek – budova D (sýpka)
Na vybudování komunitního domu z bývalé sýpky v areálu statku byla městské části přidělena dotace z evropských fondů. Bylo zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele stavby, po podepsání smlouvy bude zahájena stavba dle projektové dokumentace.

Pietní akce
Položení věnce k výročí náletu na Satalice a následně k výročí ukončení 2. světové války.

Kulturní akce
Čarodějnice v areálu u skautů.
Divadelní představení v sokolovně.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Stavba plotu podél zahrádek K Radonicům pokračuje.
Nátěr pletiva, vyřezání křovin u zahrádek.
Úprava okolí pomníku a jeho vyčištění, vyplení kruhového objezdu.
Sekání trávnatých ploch.
Vyklizení přístěnku připraveného k demolici, v areálu statku.
Čištění kanalizačních vpustí.
Údržba dětských hřišť.
Úklid košů, zastávek.
Údržba strojů.
 
  8.4.2017
Informace starostky – březen 2017


Rezerva z rozpočtu hl. M. Prahy a dofinancování evropských dotací
Hl. m. Praha rozdělilo rezervu z rozpočtu pro městské části, které posílaly žádosti na 3 akce. Pro městskou část Praha-Satalice dostala prioritu žádost na rekonstrukci a plynofikaci areálu č. 8 – budov A, B, E, G v celkové výši 20 mil. Kč se spoluúčastí 1 mil. z rozpočtu MČ. Při posuzování žádostí se hodnotil význam akce z celopražského hlediska, připravenost akce, rozestavěnost akce, dále výše požadavku, finanční nároky akce na rozpočet HMP v dalších letech, výše spoluúčasti městské části, meziroční vývoj finančního vztahu k městské části z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v r. 2016 a r. 2017 a objem finančních prostředků na bankovních účtech MČ. V rámci finančního vypořádání za rok 2017 bude možné požádat o ponechání nevyčerpané části dotace k čerpání na stejný účel v roce 2018.
Zároveň zastupitelé hl. m. Prahy schválili Městské části Praha-Satalice účelovou dotaci z rezervy na spolufinancování projektů EU/HMP ve výši 4 802 400 Kč, které budou sloužit k dofinancování projektu na přestavbu staré sýpky na komunitní dům. Na tento projekt získala MČ Praha-Satalice dotaci z Pólu růstu ve výši 8 mil. Kč, spoluúčast MČ je v max. výši 4 802 400 Kč.

Zakoupen pozemek pro novou hasičskou zbrojnici SDH
Koupi pozemku v dostatečné velikosti 3.300 m2 v sousedství Sportareálu Praha-Satalice schválilo zastupitelstvo MČ a v měsíci březnu byla podepsána kupní smlouva s majiteli pozemku, firmou Hindertein s.r.o. Nyní probíhají další úkony související s koupí pozemku na Katastrálním úřadu.

Výstavbu hasičských zbrojnic podporuje hl. m. Praha, konkrétně radní pro bezpečnost Libor Hadrava, s nímž jsme o situaci v Satalicích jednali. Odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy v návaznosti na naši studii vypsal výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, které vyhrála firma KANIA, a.s. Ta nyní připraví dokumentaci pro stavební povolení. Doufáme, že v příštím roce uvolní hl. m. Praha finanční prostředky a stavba hasičské zbrojnice bude moct být zahájena.

Územní studie Satalic
Odbor územního rozvoje magistrátu hl. m. Prahy nabídl městské části možnost zpracování územní studie pro území Satalic. Po konzultaci s pořizovateli studie bylo navrženo zpracování územní studie pro rozvojovou oblast území Rádiovka, Za Novákovou zahradou a oblasti bývalých dřevařských závodů. Územní studie slouží jako podklad pro rozhodování v území, prověřuje možnosti a podmínky změn v území, navrhuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, rozvoj infrastruktury, umístění veřejných prostranství, místních komunikací, uspořádání zastavitelných ploch, upřesňuje zásady prostorové regulace, výšku zástavby, intenzitu využití území atd. Pro její pořízení dalo zastupitelstvo podnět pro zpracování studie odboru územního rozvoje magistrátu hl. m. Prahy, výhercem výběrového řízení pro zpracování studie se stala společnost SUPRMO a.s., která se s územím seznámila a na základě připomínek pořizovatele a zástupců městské části studii zpracovala.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE PROBĚHNE 19. 4. OD 10 HOD. v zasedací místnosti č. 201 ve Škodově paláci, Jungmannova ul., Praha 1. Pro satalické občany proběhne představení studie zpracovatelem přímo v Satalicích, v jídelně ZŠ, a to ve stejný den – 19. 4. OD 16 HOD.

Hlavní výkresy studie jsou zveřejněny na webu MČ a v kompletní tištěné podobě je k nahlédnutí na úřadu MČ Praha-Satalice, a to po dohodě na tel. 286 85 13 26. Připomínky a stanoviska pak každý může zaslat písemně do 28. 4. 2017 včetně na adresu Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Rekonstrukce ul. U Arborky
V dubnu zahájí hl. m. Praha rekonstrukci komunikace U Arborky. Bude vybudován chodník do Sportareálu, který zlepší zejména dětským návštěvníkům bezpečný přístup na sportoviště. Komunikace bude odfrézována, upraveno podloží, vytvořen nový povrch. V přední části bude upravena parkovací plocha tak, aby bylo zamezeno parkování nákladních vozů a naopak se vytvořila místa pro parkování osobních aut při větším počtu návštěvníků při akcích ve Sportareálu.

ČOV Kbely – zjišťovací řízení
Odbor technické vybavenosti HMP vybral zpracovatele dokumentace EIA pro stavbu ČOV Kbely, a to ve dvou variantách – pro klasickou technologii a pro membránové čištění. Termín zpracování je 6 měsíců, koncem srpna tedy můžeme očekávat výsledná zjištění.

Společné setkání s jubilanty
V novém sále zrekonstruované budovy ZUŠ proběhlo letos 29. března od 15.30 první společné setkání se seniory-jubilanty, kteří slaví výročí v prvních třech měsících roku. Osobní pozvání přijalo pět jubilantů s doprovodem, krásného hudebního vystoupení dětí ZUŠ se zúčastnili také členové klubu seniorů v Satalicích, kteří se k nám připojili. Děkujeme všem za vytvoření příjemné atmosféry.


ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Úklid štěrku, zametení a čištění komunikací.
Prořez křovin a náletových dřevin, odvoz listí.
Stavba plotu podél zahrádek K Radonicům.
Vyklizení přístěnku připraveného k demolici, v areálu statku.
Malování a úklid bytu čp. 51.
Oprava zádveří České pošty.
Demontáže a opravy dopravních značek a vývěsky.
Úklid a odvoz rozbité zídky u vstupu do dvora ZŠ.
Instalace řetězu na začátku mlatové cesty v ul. Za Kapličkou.
Úklid prostranství/cyklodráhy vedle Sportareálu.
Úklid košů, zastávek, přemístění koše Trabantská.
Příprava strojů na letní sezonu.
 

  24.2.2017
Novinky z počátku roku 2017

Územní studie Satalic

Připomínky pořizovatele územní studie – odboru územního rozvoje hl. m. Prahy – a zástupců městské části (členové komisí a zastupitelé) byly odeslány zpracovateli. Ten nyní připomínky zapracuje a poté bude studie představena veřejnosti. O datu prezentace vás budeme informovat (vzhledem k množství připomínek se prezentace posouvá, termín prozatím nebyl stanoven).

Změna územního plánu ve prospěch relaxační plochy
Rada hl. m. Prahy souhlasí se změnou územního plánu na části parc. č. 933/681 z orné půdy na plochu pro sport a oddych (SO). Jedná se o plochu mezi biokoridorem a lesoparkem, která by v budoucnu mohla sloužit jako otevřený prostor k oddechu a relaxaci dětí i dospělých (přírodní park - pobytová louka, hřiště, venkovní posilovna, pěší cesty, louka pro psy, v případě dostatku vody malý biotop apod.). S architekty-krajináři jednáme o zpracování studie na využití prostoru.

Společnost Sportareál Praha - Satalice, s.r.o.
Po změně jednatele společnosti, kterým se od 1. 12. 2016 stal pan Milan Bíško, došlo ke změně členů dozorčí rady, jimiž jsou od 31. 1. 2017: předsedkyně Naďa Hervířová, členové pan Ing. Bohumil Pechr a Ing. Jan Martinec.

Družina základní školy
Vzhledem ke změnám organizace vyzvedávání dětí ze školní družiny jednáme s paní ředitelkou ZŠ o zlepšení prostor pro rodiče (přístřešek pro případ nepříznivého počasí).

Seniorské bydlení v objektu F statku (dům navazující na sýpku)
Na webu městské části v záložce Rozvoj městské část si můžete prohlédnout studii na využití objektu pro dostupné bydlení pro seniory nebo handicapované. Rádi bychom využili podporu Fondu dostupného bydlení hl. m. Prahy a postavili v objektu 6 bytů v podobném režimu, jako má seniorské bydlení ve stávajícím domě pro seniory (bývalá Dáňova vila). S ohledem na počet žádostí seniorů o bydlení v Satalicích jsme si jisti, že by o nové byty o vel. 1+1 až 2+kk byl zájem.

Veřejné osvětlení v areálu statku
Lampy veřejného osvětlení byly osazeny podél komunikace v areálu statku. Veřejné osvětlení bude po kolaudaci odsvěřeno hl. m. Praze.

Setkání členů komisí v ZUŠ
19. ledna proběhlo v sále Základní umělecké školy společné setkání členů komisí, se kterými jsme debatovali o dalších možnostech rozvoje městské části (mj. dotace na rekonstrukce budov a jejich následné využití (statek, hájovna), projekty na přírodní park, podpora sportu a kultury, údržba MČ atd.).

Společné setkání s jubilanty
Ve stejném prostoru, tedy v sále ZUŠ, proběhne letos 29. března od 15.30 společné setkání se seniory-jubilanty, kteří slaví výročí v prvních třech měsících roku. Těšíme se na setkání s pamětníky, které nám zpříjemní svým vystoupením děti ze základní umělecké školy. Osobní pozvání obdrží všichni zvaní včetně doprovodu.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Úklid sněhu na komunikacích, posyp štěrkem a pískem.
Odstraňování ledových krust na chodnících.
Prořez křovin a náletových dřevin.
Úklid košů, zastávek, přemístění koše Trabantská.
Dovoz písku a štěrku.
Příprava Multicar na technickou kontrolu, úprava strojů.
  10.1.2017
Informace starostky - prosinec 2016

Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu a prosinci nadále probíhaly nebo byly dokončeny následující akce a projekty, které se týkají života v Satalicích:

Územní studie Satalic
Zpracovatelé územní studie části Satalic spol. SURPMO předala zpracovanou územní studii k připomínkám pořizovateli – odboru územního rozvoje hl. m. Prahy (za účasti zástupců naší městské části). Ten nyní vypracuje případné připomínky k dalšímu zapracování, poté bude studie představena veřejnosti. O datu prezentace vás budeme informovat (předpokládaný termín - začátek února).

Revitalizace průmyslového areálu Satalice – zpětvzetí EIA
Na žádost oznamovatele (spol. Xannatos) ukončil odbor ochrany prostředí MHMP proces posuzování vlivů na životní prostředí u záměru na revitalizaci průmyslového areálu na území bývalých dřevařských závodů v ul. U Arborky na jižním území (za železnicí). Záměrem bylo vybudovat skladový areál s dopravní obslužností až 420 osobních vozů a 136 nákladních vozů denně. Negativní stanovisko zaslala nejen městská část, ale i zástupci dotčených odborů hl. m. Prahy, díky patří i občanům, kteří nesouhlas vyjádřili osobně.
Další záměry společnosti neznáme, v jedné z hal bývalého areálu prozatím působí společnost Zásilkovna.cz.

Zlepšení stavu komunikací v Satalicích
Byla provedena obnova asfaltového povrchu na silnici a chodníku v ulici K Rybníčku od křižovatky s ulicí K Cihelně ke křižovatce s ulicí Zahrádkářů a dále propojovací komunikací přes areál nově vznikajícího komunitního centra v původní žulové dlažbě. V rámci této akce bylo vybudováno 7 parkovacích míst zahrnutých v projektu na budovu D, která má vydané stavební povolení. Práce byly dokončeny začátkem prosince.

Zeleň v areálu komunitního centra
Na základě žádosti městské části poskytl MHMP dotaci na rozvoj městské zeleně došlo k prořezu stávajících stromů, odstranění náletových dřevin, úpravy terénu sadu, osázení travním semenem, výsadbě nových stromů, budou osazeny lavičky a koše. V okolí budov C, B byla provedena parková úprava, osázení trvalkami a dřevinami.

Úprava dopravního značení v Satalicích
MČ objednala projekt dopravního řešení za účelem sjednocení značení v ulicích Trabantská, K Cihelně, včetně úpravy rychlosti. Projekt aktualizuje dopravní značení dle nynějších norem, zlepšuje bezpečnost chodců a řidičů. Na křižovatce ulic Vinořská x Stratovská bylo osazeno zrcadlo, které zlepšuje bezpečnost řidičů při výjezdu z ulice K Hluboké cestě.
Projekt byl konzultován s dopravním oddělením Prahy 19 a po domluvě s TSK realizován na jejich náklady. Proběhla realizace jednak svislého značení omezení rychlosti u základní školy a u zdravotního střediska (umístění některých značek ještě řešíme). Vodorovné značení pro zákaz předjíždění na hlavních komunikacích a optická brzda u vjezdu na kruhový objezd z ulice K Cihelně by mělo zajistit bezpečnost a zklidnění provozu v této lokalitě.

Internetové připojení pro návštěvníky úřadu MČ
Ve spolupráci se společností JR – NET, která provozuje vysílač na budově ZŠ, byla na úřadu MČ instalována wi-fi, která umožní návštěvníkům úřadu bezplatné připojení k internetu.

Nový kronikář Satalic
Na svou žádost končí ve funkci kronikáře pan Miloš Koděra, nadále bude působit jako vedoucí knihovny. Od 1. ledna 2017 bude kronikářem městské části Praha-Satalice pan Libor Vrabec.

Kultura v Satalicích
Podzimní i adventní doba přinesla do Satalic spoustu kulturních zážitků (divadlo, hasičská zábava, lampionový průvod na sv. Martin, koncert Marika Singers, adventní odpoledne). O jejich průběhu se můžete dočíst v Satalickém zpravodaji.


ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Hrabání listí v ul. Vinořská, Netřebická, Hronětická, parky, K Rybníčku, Trabantská, K Cihelně, U Řempa, K Radonicům, U Obory, K Cihelně, K Nádraží, Hálova, Marvanova, Za Kapličkou, Rážova, Budovatelská, U Čističky, Za Novákovou zahradou, Pilařská, Ostrá, K Pyramidce, K Rokli, Dřevařská, K Nádraží, Vinořská, dvůr statek, cyklostezka, krajnice.
Prořez stromů park Rážova, u cesty K Radonicům, zahrádky.
Usazení dlažby K Cihelně, čištění a demontáž cedulí.
Čištění kanalizačních vpustí.
Úklid košů, zastávek, přemístění koše Trabantská.
Dovoz písku a štěrku.
Oprava pneu Multicar, úprava strojů na zimu.
 

  10.11.2016
Informace starostky - říjen 2016

Vážení občané,

v měsíci říjnu probíhaly následující akce:
 
 MATEŘSKÁ ŠKOLA – ZABEZPEČENÍ
 Reagovali jsme na žádost vedení mateřské školy ke zvýšení bezpečnosti vstupu do objektu. MHMP nám poskytl dotaci ve výši 472 tisíc. V rámci této akce dojde k výměně 4 vstupních dveří, instalaci videotelefonů na 8 stanovišť, vybudování nové vstupní branky a výměně vstupních vrat na dálkové ovládání. Cílem je zamezení vstupu nežádoucích osob zejména v pozdních odpoledních hodinách.
 
 MATEŘSKÁ ŠKOLA – OBNOVA CHODNÍKŮ
 Z důvodu nevyhovujícího stavu povrchů (nerovnost terénu způsobovala zranění dětí)
 v areálu mateřské školy jsme žádali MHMP o přidělení finančních prostředků na jejich rekonstrukci. Díky rozhodnutí rady a zastupitelů hl. m. Prahy ze září o převodu finančních prostředků pro připravené projekty městských částí byly během října obnoveny všechny chodníky a nevyhovující asfaltové plochy.
 
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA – NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ DRUŽINY
 Ředitelka školy požádala o navýšení kapacity školní družiny a bylo jí vyhověno již pro letošní rok. Od 1. 12. 2016 bude otevřeno 6. oddělení školní družiny, které provozně umožní, aby rodiče mohli děti ze školní družiny v nutných případech vyzvedávat i v době od 13.15 do 15.00 hodin, tj. v době jinak určené k řízené činnosti (vycházky, dílničky atp.). Celková kapacita družiny je 180 dětí.
 
 Ul. K RYBNÍČKU
 Koncem září 2016 rovněž schválilo zastupitelstvo HMP převod finančních prostředků na městské části, proto dochází k obnově povrchu komunikace K Rybníčku od křižovatky s ulicí K Cihelně ke křižovatce s ulicí Zahrádkářů a dále na propojovací komunikací přes areál nově vznikajícího komunitního centra. Práce by měly být dokončeny v závislosti na počasí, předpokládáme do konce roku 2016.
 
 ROPID – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V PRAZE OD ŘÍJNA
 Od 15. října je obnovena trasa z Černého Mostu přes Prosek a Bulovku do Holešovic. Tato linka se k nám vrací pod číslem 201 a bude na své trase zajíždět i na zastávku Satalická obora. Spojení s Hloubětínem zajistí nově linka 396 (původní 386) z Přezletic a Vinoře. Linka 269 jezdí ve své původní trase, bez vložených spojů.
 
 FLAGA
 Společnost Flaga informovala MČ o svých záměrech ke zvýšení bezpečnosti v areálu. Pro větší informovanost občanů zorganizovala na sobotu 12. listopadu Den otevřených dveří, při kterém si budou moci návštěvníci prohlédnout areál a prodiskutovat otázky k provozu Flagy s vedením společnosti. Věnovala MČ Praha-Satalice 20 tisíc Kč, které budou použity na výsadbu stromů v areálu komunitního centra.
 
 ZELEŇ V AREÁLU KOMUNITNÍHO CENTRA
 Na základě žádosti městské části poskytl MHMP dotaci na rozvoj městské zeleně, kterou využijeme na práce realizované v roce 2016 na obnovu a revitalizaci zeleně v areálu komunitního centra a přilehlého parku. Došlo k prořezu stávajících stromů, odstranění náletových dřevin, úpravy terénu sadu, osázení travním semenem, výsadbě nových stromů, budou osazeny lavičky a koše. V okolí budov C, B byla provedena parková úprava, osázení trvalkami a dřevinami.
 
 OCHRANA PROTI HLUKU
 Městská část zaslala dne 14. 10. 2016 žádost na MHMP o protihlukové zábrany k Vysočanské radiále. Požádala o zařazení do koncepčního plánu protihlukových opatření hl. m. Prahy.
 
 PROJEKT ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
 Za účelem úpravy rychlosti (zejména snížení rychlosti před školou a zdravotním střediskem) a zjednodušení nesystémového dopravního značení na území MČ byl objednán projekt na sjednocení značení v ulicích Trabantská, K Cihelně, Vinořská. Projekt aktualizuje dopravní značení dle nynějších norem, zlepšuje bezpečnost chodců a řidičů. Projekt je již schválen a předán na TSK, která bude financovat realizaci.
 
 IPODEC
 Ředitel spol. IPODEC K. Vančura a předseda představenstva spol. Marius Pedersen F. Šimánek se zúčastnili schůzky zastupitelů, aby sdělili záměry společnosti. Odkázali přitom na vyjádření ředitele společnosti, které bylo zasláno starostce městské části a předáno ostatním zastupitelům, dne 14. 9. 2016. Jeho znění si můžete přečíst v samostatném dokumentu. Zástupci společnosti byli pozváni na veřejné zasedání zastupitelstva.
 
 OBYTNÝ SOUBOR ZA ŠKOLKOU
 Stavební úřad MČ Praha 19 vydal rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Za Školkou, platné 5 let od nabytí právní moci. Dle vyjádření úřadu byla zajištěna úplnost podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby, jejich soulad s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu a dalšími předpisy a v souladu s koordinačním vyjádřením TSK časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území.
 
 ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
 Sekání trávy v ul. K Rybníčku, U Obory, cyklodráha, Pod Poštou, Stratovská, Trabantská, K Nádraží, K Radonicům, parky, K Cihelně, Nová Vinoř, Stratovská, Vinořská.
 Prořez křovin K Pyramidce, Marvanova, K Radonicům, Hálova, Za Školkou, K Hluboké cestě, štěrková cesta v lesoparku, U Čističky.
 Shrabání listí K Nádraží, Hronětická, Netřebická, U Čističky, K Cihelně, U Obory, u kapličky, U Řempa, K Nádraží, Stratovská, Rážova, Medřické, parky, Za Školkou, U Čističky, Vinořská, odvoz listí.
 Čištění krajnic vozovky K Radonicům.
 Dovoz zeminy a sázení keřů – statek.
 Úklid košů, zastávek. Usazení vývěsky.
 Oprava Multicar, oprava traktor – montáž a zkouška radlice a řetězů.
 

   23.9.2016
Informace starostky - srpen/září 2016

Vážení občané,

v měsících srpen a září se podařilo zrealizovat několik pozitivních projektů, zároveň se však objevily i některé nečekané události, které tak pozitivní nejsou:

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ U SKAUTŮ
Reagovali jsme na žádosti obyvatel Satalic o hřiště pro větší děti a během srpna byla zrealizována dvě hřiště – jedno, tzv. workoutové, v lesoparku, které je volně přístupné a kde mohou cvičit větší děti i dospělí, a druhé, multifunkční, na pozemku skautů, které bude v dopoledních hodinách sloužit školským zařízením a odpoledne veřejnosti s výjimkou doby určené pravidelným schůzkám a akcím Amazonek (spolek Junák). Provozní řád bude uveden na oplocení.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. září byl zahájen školní rok novou ředitelkou školy Mgr. Ivetou Horáčkovou. Pedagogický sbor je úplný, všechny třídy byly umístěny do školy bez nutných stavebních úprav. Vzhledem ke stávající kapacitě školní družiny (150 žáků), která je vzhledem k velkému zájmu rodičů o umístění dětí nedostatečná, zažádala ředitelka školy o její navýšení pro školní rok 2017/2018 (je nutné žádat vždy rok dopředu) a zároveň požádala o výjimečné navýšení družiny v co nejbližším termínu.
Obec Jenštejn buduje spolu s obcemi Přezletice a Podolanka tzv. svazkovou školu, její otevření v optimistické variantě směřuje k září příštího roku. Obec Radonice se v reakci na nastupující silné ročníky rozhodly oživit myšlenku vzniku nové školy a jednají s vedením Středočeského kraje a MŠMT o zřízení vlastní školy. Městská část Praha-Satalice tyto kroky podporuje.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V SATALICÍCH
Symbolické slavnostní otevření školy v nové, zrekonstruované budově v areálu bývalého statku, ul. K Rybníčku 8, proběhlo v pátek 2. září. Dopoledne byli pozváni všichni, kteří pomohli k obnově budovy – zastupitelé, starostové okolních městských částí, architekti, zástupci stavebních firem a další, díky nimž mohla být rekonstrukce realizována. Účast přijaly i radní magistrátu hl. m. Prahy paní Jana Plamínková a Irena Ropková, jejichž podpora byla pro náš záměr důležitá a kterým jsme chtěly ukázat, že finance z rozpočtu města nebyly vynaloženy zbytečně.
Odpoledne byly dveře otevřeny veřejnosti. Zahájení proběhlo za účasti skvělého virtuosa Jaroslava Svěceného, který ukázal trochu ze svého mistrovství a popřál dětem mnoho štěstí a úspěchů v hudebním světě. Na houslového mistra navázal flétnový soubor. Výborný catering po celý den zajistila Střední odborná škola a učiliště Čakovice.
5. září byl zahájen školní rok v oborech hudebním a výtvarném.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Z důvodu lepšího zabezpečení vstupních prostor a pohybu nežádoucích osob v areálu MŠ jsme požádali MHMP o dotaci na systém zvyšující bezpečnost dětí a učitelek v MŠ. Bude realizována výměna 3 vstupních dveří do budovy s videotelefony a 1 vstupních dveří z boční strany na zahradu. V každé třídě bude možné na displeji sledovat pohyb osob u vstupních dveří do budovy. Dále bude provedena výměna vstupních vrat za nové s elektrickým pohonem a osazena nová branka. Propojení vstupních prostor s jídelnou pro zásobování bude zajištěno elektronickým zařízením. Realizace proběhne v říjnu, dojde ke stavebním úpravám, terénním úpravám, rozvodům elektro a demontáži stávajících nevyhovujících prvků.

ROPID – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V PRAZE OD ŘÍJNA
Na 15. října se mohou těšit všichni, kterým chyběla osvědčená trasa z Černého Mostu přes Prosek a Bulovku do Holešovic. Tato linka se k nám vrací pod číslem 201 a bude na své trase zajíždět i na zastávku Satalická obora. Spojení s Hloubětínem zajistí nově linka 396 (původní 386) z Přezletic a Vinoře. Linka 269 bude jezdit ve své původní trase, bez vložených spojů.

FLAGA
Při jednání s jednatelem společnosti Flaga panem Pavlem Polákem, kterého se zúčastnila také zástupkyně odboru bezpečnosti hl. m. Prahy paní Cyrusová, nám byly představeny záměry společnosti na nejbližší období:
  a) Flaga bude v podzimních měsících likvidovat některé nádrže na plyn, které budou následně odvezeny do šrotu.
      Flaga zvolila takové technologické postupy, aby nezatěžovala občany Satalic úniky plynu při manipulaci.
  b) Den otevřených dveří se bude konat 12. 11. 2016. V rámci této akce si mohou zájemci prohlédnout areál Flagy.
      Mohou vidět plnění lahví a za příznivého počasí i polévání stanoviště manipulujícího s LPG, plnění autocisteren.
     Společnost Flaga chce názorně předvést dodržování všech nezbytných předpisů pro bezpečný provoz nakládání
     s plynem.
  c) Společnost Flaga připravuje projekt na kompletní rekonstrukci rozvodů vodovodního potrubí v celém areálu.
  d) Byl prověřen podnět našich občanů, zda nájemci Flagy nenakládají v areálu s otevřeným ohněm. Vedením Flagy
     potvrdilo, že nedochází v současné době v areálu ke sváření ani jiné manipulací s otevřeným ohněm. Tato činnost je
     povolena s písemným souhlasem a zvláštním povolením.
  e) Flaga připravuje projekt na zvýšení bezpečnosti instalací čidel na monitorování úniků plynu napojených přímo na
     integrační zásahový systém a využitím dalších moderních technologií.

REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU SATALICE
9. 9. byla MČ Praha-Satalice doručena informace o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Revitalizace průmyslového areálu Satalice“, zadavatel spol. Xannatos, a.s. Na základě vyjádření komisí stavební, dopravní a ŽP bylo formulováno negativní stanovisko městské části k tomuto záměru zejména z důvodu zhoršení životního prostředí, nekoncepčního řešení a neúměrné dopravní zátěže v oblasti Budovatelská x U Arborky v těsné blízkosti sportovního areálu.
Vyjádření lze zaslat do: 26. 9. 2016.

HLUKOVÉ MAPOVÁNÍ A OCHRANA PROTI HLUKU
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje novou vyhlášku o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku. Tato vyhláška je vydávána k provedení ustanovení § 81a zákona č. 258/2000 S., o ochraně veřejného zdraví. MMR rozeslalo do mezirezortního připomínkování návrh nové vyhlášky o vymezení aglomerací, kde se má provádět hlukové mapování a následně realizovat opatření na snižování hluku. Tato nová vyhláška má nahradit starou z roku 562/2006 (viz příloha). V původní pražské aglomeraci byly všechny pražské městské části (katastrální území) a prstenec obcí a měst okolo Prahy (např. Říčany, Klecany, Hostivice, Rudná, Roztoky, Modletice, Černošice a další obce). Současný návrh vyhlášky vypouští katastrální území na okraji Prahy (vč. Satalic) a i okolní mimopražské obce a města, aglomeraci zmenšuje jen na "vnitřní území hl.m. Prahy". Ve vypuštěných územích by se pak neprovádělo hlukové mapování a nebylo by možné provádět následná opatření ke snížení hluku v území, přestože v tomto území již hluk je a plánují se další stavby, které by jej tam ještě zvýšily (např. okruh kolem Prahy, logistické sklady atp.). Přestože městské části samostatně nebyly účastníky připomínkování, nesouhlas byl poslán jak na MMR, tak na Svaz měst a obcí s žádostí o podporu a úpravu navrženého řešení tak, aby okrajové části Prahy nebyly z aglomerace vypuštěny.

OPĚTOVNÉ PÁDY UHNILÝCH STROMŮ
Vlivem stáří a hniloby kmenů některých stromů opět došlo k pádu stromu v oboře. Shodou šťastných okolností se spadlý kmen opřel o jiný, silnější strom, a nedošlo tak k poškození budovy hájovny. Řešení situace nebylo v možnostech přivolané jednotky hasičů, proto byli k odstranění stromu přizváni odborníci – specialisté na zásahy na dřevinách. Odklízecí práce probíhaly v následujících dnech.
Ačkoli současné zásahy v lese vyvolávají u některých obyvatel silnou nevoli, jejich pozastavení není možné. Stav obory je po desetiletích minimálních zásahů v neutěšeném stavu, který správce lesního porostu, Lesy hl. m. Prahy, musí postupně řešit. Kácení stromů nikoho netěší, v zájmu ochrany návštěvníků je však nutné upřednostňovat především jejich bezpečí. Dovolujeme si požádat všechny návštěvníky obory o obezřetnost při návštěvě lesa, protože zejména při změnách počasí jsou pády větví či stromů stále častější.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Prořez křovin MŠ, u kapličky, statek, K Radonicům, K Rybníčku, K Nádraží, Před Tratí, Zahrádkářů, Pod Garážemi, Za Novákovou zahradou, U Arborky, D. Medřické.
Sekání trávy ul. K Cihelně, K Hluboké cestě, D. Medřické, Rážova, K Radonicům, U Čističky, u lesoparku, hřiště Kemrova, Za Kapličkou, Netřebická, Zahrádkářů, Trabantská, Drahelická, Bošínská, K Nádraží, Budovatelská, u domu pro seniory, U Arborky, Pilařská, Ostrá, K Rybníčku.
Čištění chodníků ul. K Cihelně, vypletí krajnic vozovky, kruhového objezdu.
Osazení dopravní značky Stratovská, demontáž značky a úprava chodníku Hálova.
Oprava dveří – zdrav. středisko, natírání vrat statek, úprava ploch a postřik proti plevelu statek.
 

   29.8.2016
Informace starostky - červenec/srpen 2016

Vážení občané,
během července jsme na webových stránkách průběžně informovali o některých novinkách, další doplňujeme nyní:

MŮSTEK PŘES TRAŤ OTEVŘEN
V termínu 11. 5. – 30. 6. 2016 probíhaly udržovací práce na mostku spočívající ve výměně dřevěné konstrukce a následně v měsíci červenci probíhala sanace spodní části přemostění. Na tuto akci plynule navázala oprava povrchů v přilehlé ulici Za Novákovou zahradou po obou stranách mostku. Obě stavby jsou dokončeny a ulice Za Novákovou zahradou je od 9. 8. průjezdná. Na základě poptávky bude v příštích týdnech následovat ještě vyčištění pískovcových částí konstrukce mostku.

NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY
Od 1. 8. 2016 jsou účinné nové, dlouze diskutované Pražské stavební předpisy. Dle jejich autorů přinášejí lepší výškovou regulaci, více parkování na okrajích Prahy, ale méně v centru, jasná pravidla pro vznik příjemných ulic. Více informací najdete na http://www.iprpraha.cz/psp nebo na webových stránkách MČ Praha-Satalice v záložce Rozvoj městské části, stáhnout si je můžete na www.bit.ly/PSP stahnout nebo v tištěné verzi koupit za 235,- Kč v podatelně IPR.

SEVEROVÝCHODNÍ CYKLOMAGISTRÁLA
Městská část Praha-Satalice podporuje rozvoj pěší i cyklo turistiky, zapojila se i do studie cyklomagistrály v území od Vysočan přes Prosek, Kbely, Kyje, Černý Most po Horní Počernice. Proběhlo jednání se zástupci dotčených městských částí MHMP, IPR, TSK o možnosti její realizace. Satalic se týká především navržená etapa č. 9, která by měla vést od Černého mostu okolo areálu pošt, přes lesopark k Satalické oboře.

S magistrátem hl. m. jednáme o zalesnění části podél Vysočanské radiály a vzniku cest pro pěší i cyklisty v území nazvaném Za červeným křížem.

ROPID – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V PRAZE OD ŘÍJNA
Věříme, že se podaří obnovit propojení Černého Mostu, Proseka a Holešovic tak, jak jej zajišťovala dříve linka 186. Probíhají jednání se všemi městskými částmi, přes které by byla linka vedena.

ZMĚNA SPOLEČNOSTI SVÁŽEJÍCÍ ODPAD
Od 1. 8. 2016 zajišťuje na území MČ Praha-Satalice svoz směsného i tříděného odpadu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (Ke změně došlo v souvislosti s uzavřením zakázky „Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období 2016-2025" zadané hl. m. Prahou. Vítězem veřejné zakázky se stalo konsorcium „Pražské odpady 2016-2025".) Stávající rozmístěné nádoby na směsný i tříděný odpad zůstanou na svých místech. Dojde pouze k aktualizaci informačních polepů. Kontaktní údaje pro komunikaci: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10. Zákaznické centrum – tel.: 296339917 až 919, e-mail: obchod@ave.cz

TŘÍDĚNÍ SKLENĚNÉHO ODPADU OD 8 DO 20 HODIN
Žádáme občany, aby respektovali klid sousedů a vyhazovali skleněný odpad ve výše stanovených hodinách. Děkujeme, že jste ohleduplní jak k životnímu prostředí, tak k lidem, kteří v něm žijí.

NUTNÉ KÁCENÍ UHNILÝCH STROMŮ
Kvůli opakovaným pádům stromů v Satalické bažantnici a na základě následného posouzení celkem 16 vytipovaných stromů stromovým tomografem vyplynulo, že 5 stromů je nutno ihned pokácet a jeden bude upraven na torzo (mapka viz webové stránky MČ). Práce by měly být provedeny do konce srpna 2016, prosíme Vás proto o opatrnost při návštěvě obory.

VYKLIZENÍ SADU U STATKU
Poslední část sadu u statku byla vyklizena, odvezen odpad a odbourána poslední zahradní bouda. Sad byl vyčištěn a posečen, bude následovat osazení lavičkami a odpadkovými koši.

PÍSKOVIŠTĚ NA HŘIŠTÍCH
Zkoušky písku byly prováděny na třech pískovištích (dvě v MŠ a jedno u domova seniorů). Vzorky byly podrobeny ve Státním zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Hradec Králové, mikrobiologickému vyšetření, zkoumajícímu termotolerantní koliformní bakterie a enterokoky. Vzorky byly v pořádku, u žádného nebylo zjištěno překročení závazných limitních hodnot.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Osazení dopravního značení v ul. Zahrádkářů, Rašovická, Za Stodolami, Stratovská.

Doplnění písku v ul. Kemrova.

Prostříhání keřů a stromů zasahujících do komunikací.

Sekání trávy probíhá postupně na území celé MČ, v červenci to byly ulice K Cihelně, Pilařská, Za Novákovou zahradou, Za Školkou, Trabantská, K Nádraží, Drahelická, Bošínská, Hronětická, K Hluboké cestě, K Rybníčku, K Radonicům, Pod Garážemi, parků D. Medřické, Menšíkova, ploch podél obory a v okolí kaple, odplevelení v ul. Hálova, Marvanova, K Pyramidce, Trabantská ad.
 

   22.6.2016
Informace starostky - červen 2016

Vážení obyvatelé naší městské části,
dovolte krátké shrnutí toho, čím jsme se zabývali v měsících květen a červen:

UL. K CIHELNĚ
Kolaudace zrekonstruované komunikace proběhla 17. června. Obě autobusové zastávky jsou již v provozu, komunikace slouží pěším, cyklistům i motoristům. Ulice Pod Garážemi je opět obousměrná.

PŘEMOSTĚNÍ ČD
V termínu 11. 5. – 30. 6. 2016 probíhaly udržovací práce na mostku spočívající ve výměně dřevěné konstrukce a sanaci spodní části přemostění. Harmonogram prací byl dodržován.
Na práce na mostku naváže oprava povrchů v ulici Za Novákovou zahradou.

NOVÁ BUDOVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Do konce měsíce června budou dokončeny práce na vnitřní budově nové hudební školy. Do přijímacího řízení pro nový školní rok se přihlásilo na 400 zájemců ze Satalic a okolí, což nás velmi potěšilo!

ÚPRAVA SADU
Probíhají terénní úpravy, vznikly nové mlatové cesty v sadu, který bude po dokončení úprav volně přístupný veřejnosti. Na podzim zde umístíme lavičky, které dotvoří klidovou zónu.

UL. K RADONICŮM
Probíhá územní řízení, v rámci kterého jsou zapracovány připomínky dotčených orgánů.
Část budovy Sokola je umístěna na pozemku MČ a naopak část pozemku Sokola bude dotčena stavbou, proto proběhnou jednání se Sokolem o výměně pozemku, do kterého by se v rámci stavby zasahovalo. Tím by došlo k narovnání vztahů mezi subjekty.

STUDIE NA BUDOVU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V UL. PILAŘSKÁ
V areálu v ul. Pilařská, které je svěřen do správy městské části Praha-Satalice, by v budoucích letech mohlo vzniknout nové zázemí pro sbor dobrovolných hasičů. Studie prověřuje možnosti umístění budov. Hl. m. Praha v současné době podporuje investice do zázemí jednotek integrovaného záchranného systému a připravuje plán pro jejich zajištění. V případě, že studie proveditelnosti prokáže lokalitu jako vhodnou. OTV zaplatí dokumentaci pro územní řízení.

ŽÁDOST O DOTACI Z EVROPSKÝCH FONDŮ NA AKCI KOMUNITNÍ CENTRUM PRAHA-SATALICE
Projekt zaměřený na vytvoření komunitního společenského centra revitalizací objektu bývalé sýpky v ulici K Rybníčku č.p. 8 (parc. st. 115/3, k.ú. Satalice) je v souladu s podmínkami 17. výzvy OP PPR pro osoby z cílových skupin a občany Satalic a okolí. Cílem projektu je integrovat skupiny osob (handicapovaní, děti z neúplných rodin, senioři), pomoci při začleňování do většinové společnosti a zapojit ostatní občany do komunitního způsobu života. Nové centrum by nabídlo tyto chybějící služby: výstavní sál (výstavy, přednášky, besedy, autorská čtení, poradenská činnost, příměstské tábory), integrační centrum (tvořivé, pohybové, rukodělné a kulturní aktivity, hry, čítárna, rozvoj zájmů a dovedností, propojení s ostatními (i venkovními) prostory v areálu statku a také institucemi MČ), prostory pro spolkovou činnost (Klub důchodců, Junák, Brontosaurus, Spolek myslivců ad.). Žádost byla v termínu podána, vyhodnocení dotačního programu lze očekávat v lednu 2017.

ČOV KBELY
Za účasti investora (hl. m. Praha) a správce (PVK) proběhla schůzka na čistírně odpadních vod za účelem zjištění možností kvalitní dostavby a intenzifikace stávajícího zařízení. Další jednání budou pokračovat. Prioritou naší MČ je, aby v budoucnu rozšířený areál čistírny neměl za následek zhoršení životního prostředí a životní úrovně obyvatel žijících v jeho blízkosti.

SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY
V souvislosti s novými nařízeními EU se opět rozhořela jednání ohledně dostavby „Silničního okruhu kolem Prahy“, původně Městského okruhu Prahy. Dostavba části 511 vedoucí od D1 k Běchovicím byla vyřazena ze seznamu staveb, pro které žádala naše vláda výjimku, aby nebylo nutné znovu zpracovat studii o vlivu na životní prostředí EIA. Spořilov a okolní městské části tlačí na dostavbu této části okruhu, tak aby bylo zamezeno průjezdu tranzitu přes jejich území. Dostavbou 511 však dojde pouze k převedení problému do dalších městských částí, zejména Běchovic, Horních Počernic, Černého Mostu, neboť úsek 510 Běchovice – Satalice je z mnoha důvodů nevyhovující pro tranzitní dopravu (úzké přemostění, nedostatečné vzdálenosti křižovatek, propojení s MHD, překročení hlukových limitů atd.). Opticky tak „proti sobě“ stojí uskupení starostů, kteří však v podstatě žádají totéž – ať kamiony projíždějící celou Evropou nezatěžují obyvatele Prahy. Bohužel dostavbou okruhu za hranicemi hl. města se v posledních letech nezabývá ani ŘSD, ani ministerstvo dopravy. Naší snahou je přimět odpovědné osoby, aby vyřešili tranzit jinak než využitím pražského městského okruhu.

SPOLEČNOST IPODEC
V souvislosti s připravovanými stavebními úpravami v areálu spol. Ipodec, které jsou v záměru popsány jako zázemí pro zaměstnance, parkovací plochy, sklady nádob, odpadkové koše a dopravní značky, nás e-mailem ujistil ředitel společnosti Vančura, že záměry společnosti jsou veřejně dostupné na http://www.satalice-sd.cz/mohlo-by-vas-zajimat. K žádným změnám veřejně deklarovaných záměrů prezentovaných na výše uvedené adrese nedošlo, společnost nechce v Satalicích zřídit „žádnou skládku, žádnou kompostárnu, žádnou linku na mechanicko-biologickou úpravu odpadů, žádnou překládací stanici směsných či stavebních odpadů“. Pan ředitel má zájem jednat s městskou částí, a byl proto pozván na příští jednání zastupitelstva.

METROPOLITNÍ PLÁN HL. M. PRAHY
Návrh nového územního plánu (tzv. Metropolitního plánu) zpracovaného Institutem plánování a rozvoje pod vedením Ing. arch. Romana Kouckého byl po konzultacích s městskými částmi předán pořizovateli, tedy hl. m. Praze, ke kontrole, a pokud bude v souladu s platnými právními předpisy, následně by mělo být zahájeno jeho veřejné projednání.

KOMPOSTUJETE?
Anketa ve zpravodaji měla velký ohlas, reagovalo na ni 73 občanů. Projednáme možnosti získání dotace a o výsledku budeme informovat. Děkujeme za váš zájem!

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI MŠ – DOTACE Z HL. M. PRAHY
Na základě naší žádosti byla schválena dotace na zabezpečení vstupů do MŠ – budou vyměněny vstupní dveře i vrata a instalován tzv. videovrátný pro kontrolu nad osobami vstupujícími do objektu školy.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostně jsme v sobotu 18. 6. přivítali 12 nových občánků z celkového počtu 22 narozených dětí v minulém roce. Rodiče dětí obdrželi pamětní list a poukázku k nákupu zboží dle vlastního výběru.

NOC KOSTELŮ
V rámci akce byla otevřena také kaple sv. Anny v Satalicích. Během Noci kostelů je možné každoročně v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupné sakrální prostory. Program Noci kostelů momentálně v České republice připravuje více než 1 000 kostelů a modliteben. Fotografie najdete v galerii na webových stránkách MČ.

BĚH SATALICKOU OBOROU
Sokol Satalice přichystal pro sportovní příznivce oblíbený Běh Satalickou oborou pro běžce všeho věku. Akce byla opět neméně úspěšná a všichni se budou těšit na další ročník. Fotografie ze všech akcí najdete v naší fotogalerii na webu městské části.

DĚTSKÝ DEN A SATALICE SPORTOVNÍ
Ve dnech 4.- 12.června se v satalickém sportovním areálu konala unikátní akce Satalice sportovní aneb Bruslí celé Česko. Týden plný sportu odstartoval dětským dnem, kterého se zúčastnilo více jak 300 dětí. Pro děti byly připraveny sportovní aktivity jako jsou: inline bruslení, hokejbal, fotbal, tenis, beachvolejbal, netradiční sporty (kanjam, hookbruč, ladder golf). Dále pak prezentace místních hasičů s jejich legendární pěnou, koutek přežití v divočině, skákací hrad a myslivecký koutek. Děti si odnesly nejen spoustu krásných zážitků, ale také odměny v podobě medailí, diplomů nebo sladké palačinky.
Od pondělí do pátku se každé dopoledne konaly sportovní dny pro děti z místní základní a mateřské školy. Na školní děti čekaly školičky inline bruslení a další zábavný program na kolečkových bruslích. Pro nejmenší byl připraven multisportovní den (bruslení, tenis, fotbal, hokejbal a netradiční sporty). Každé všední odpoledne byly pro děti připraveny otevřené školičky bruslení včetně bezplatné půjčovny bruslí. Satalice sportovní vyvrcholily 3. ročníkem tanečních závodů Street Dance Open Air. V areálu soutěžilo na 200 tanečníků ve věku od 4 let až po dospělé, resp. maminky vystupujících dětí. Po celý týden panovala ve sportovním areálu příjemná a přátelská atmosféra, což dokazuje i neuvěřitelný počet téměř tisíce sportujících dětí, které v areálu aktivně trávily svůj volný nebo školní čas.

MĚJTE SVÉ PEJSKY V OBOŘE NA VODÍTKU!
Na žádost sdružení myslivců žádáme majitele pejsků, aby na území obory měli své psíky na vodítku. Volné pobíhání psů ruší lesní zvěř.
Mimo oboru na veřejných prostranstvích uvítají totéž opatření zejména maminky malých dětí. Děkujeme za pochopení.

STEZKOU DO VINOŘE
Pro všechny turisty, kteří rádi hledají cesty mimo silnice, je nově přístupná stezka podél silnice Vinoř - Satalice a to od Satalic k mostku. Tráva zasetá na podzim se krásně uchytila, a můžete si tak dopřát vycházku do výborné vinořské cukrárny nebo za jinými cíli. Cesta prozatím není dokončená tak, jak bychom si přáli, je třeba vyřešit okolí potoka a navazující část. I tak věříme, že se Vám jako jedna z možností, jak pěšky dojít k sousedům, bude hodit.
Podrobnosti o realizaci a fotografie uveřejnil na stránkách MČ Praha-Vinoř místostarosta Vinoře, pan Michal Biskup. Děkujeme vedení Vinoře a společnostem Vinagro a Imramovský za spolupráci!

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Ve dnech 2. -3. 6. proběhlo blokové čištění ulic v Satalicích. Děkujeme těm, kteří respektovali výzvu a nechali prostor údržbě PSAS.
Pracovníci údržby se věnovali běžné údržbě a sekání trávy na území celých Satalic, zaměřili se na vysekání prostoru vedle SAS, kde proběhl úspěšný dětský den.
V areálu statku byly vysekány nálety, uklizeny staré ploty a další nashromážděný odpad ze sadu.
 
   4.5.2016
Informace starostky - duben 2016

Vážení obyvatelé naší městské části,
v měsíci dubnu jsme se zaměřili na dokončení či zajištění následujících akcí a projektů:

UL. K CIHELNĚ
Zhotovitel využil příznivých klimatických podmínek k urychlení prací a připravil rekonstruovanou komunikaci k předání 4. 5. 2016, od 5. 5. 2016 bude zahájen zkušební provoz. Autobusy se vrátí na původní trasu od 11. 5. 2016.
Nové dvě zastávky poblíž ulice Sovákova budou však z licenčních důvodů zprovozněny až od 1. června tohoto roku.

OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY U KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ V ULICI SOVÁKOVA
V souvislosti se zvýšeným průjezdem vozidel ulicí Sovákova došlo k propadům zámkové dlažby v okolí kanalizačních vpustí, s ukončením objízdných tras byla komunikace opravena a vyměněna poškozená zámková dlažba.

UZAVÍRKA PŘEMOSTĚNÍ ČD
V termínu 11. 5. – 30. 6. 2016 budou probíhat udržovací práce na mostku spočívající ve výměně dřevěné konstrukce a sanaci spodní části přemostění. Žádáme všechny, aby respektovali zákaz vjezdu i vstupu na staveniště, mostní konstrukce bude rozebrána a sanována.

VNITŘNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY C – NOVÁ BUDOVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
2. 6. 2016 od 16.00 hod. bude ve stávající budově ZUŠ v ul. Za Kapličkou probíhat výběrové řízení pro školní rok 2016/2017 do hudebního a výtvarného oboru, které budou nově otevřeny v rekonstruované budově statku.
Na vnitřní rekonstrukci se pilně pracuje a všichni se těšíme na nově otevřené třídy.

ÚPRAVA V SADU AREÁLU STATKU
Probíhají terénní úpravy, prořez stromů, vznikají mlatové cesty v sadu, který bude po dokončení úprav volně přístupný veřejnosti.

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE
Sekání a údržba zeleně, stříhání růží v ulici K Radonicům, úprava zálivů v ulici Zahrádkářů, prořež stromů v sadu, doplnění kačírku v ul. Hálova, čištění komunikací v ulici Trabantská, K Cihelně, K Radonicům.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

A nyní některé neinvestiční záležitosti:

VÝSLEDKY KONKURSU NA ŘEDITELKU ZŠ SATALICE

V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích byl dne 12. 2. 2016 zveřejněn konkurs na vedoucí místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Praha-Satalice a následně jmenována konkursní komise.

Komise se na základě zhodnocení doručených materiálů a otázek položených při konkursu usnesla, že všichni zájemci jsou vhodní pro pozici ředitele/ky základní školy. V souladu s § 5 odst. 6 vyhlášky byl zřizovateli, městské části Praha-Satalice, na pozici ředitele školy doporučen vítěz konkursního řízení – Mgr. Iveta Horáčková. Všichni zájemci byli vyrozuměni o výsledcích konkursu, Mgr. Horáčková byla pozvána k osobnímu jednání.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V dubnu proběhl zápis do mateřské školy, byly přijaty všechny děti ze Satalic a díky volné kapacitě mohla paní ředitelka vyhovět i žadatelům z okolních městských částí a obcí.

VÝSLEDKY ROZHODČÍHO SOUDU O VADY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Do období roku 2007 a 2008 spadá spor proti společnosti Z&D stavební společnost spol. s r.o. o 3 mil. Kč, ve kterém se městská část Praha – Satalice svou žalobou ze dne 1. 10. 2014 v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky domáhala slevy z důvodů vad fotbalového hřiště. Tento rozhodčí spor však naše městská část v letošním roce prohrála a byla povinna uhradit náklady rozhodčího řízení v částce 103.000,- Kč, a to na základě rozhodčího nálezu, který byl příslušným rozhodčím soudem vydán v souladu s právním řádem a jeho verdikt je konečný a definitivní. Uzavřela se tak s konečnou platností otázka reklamace vad fotbalového hřiště, které bylo od společnosti Z&D stavební společnost spol. s r.o. převzato do užívání v květnu roku 2008 a reklamováno až v listopadu 2012. Jak vyplývá z odůvodnění rozhodčího nálezu, důvodem zamítnutí žaloby bylo prodlení městské části s podáním reklamace vad v roce 2012, a rozhodčí soud proto ani nezkoumal a neřešil kvalitu revitalizovaného fotbalového hřiště.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE ÚZEMNÍ STUDIE
20. 4. proběhla na odboru územního rozvoje MHMP schůzka hodnotící komise, posuzováno bylo celkem 10 nabídek, tři uchazeči o zpracování studie byli vyzváni k doplnění nabídky. Další jednání se uskuteční v květnu 2016.

AKTUALIZOVANÉ STANOVISKO PVS K VÝSTAVBĚ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-SATALICE
Z důvodu kapacitního vytížení ČOV Kbely Pražská vodohospodářská společnost pozastavuje vydávání souhlasných stanovisek k nové výstavbě v povodí pobočné ČOV Kbely, včetně přípojek jednotlivých domů individuální výstavby v místech s již vybudovanou kanalizací, a to do doby, než bude provedeno rozšíření ČOV Kbely a jeho uvedení do zkušebního provozu.

JEDNÁNÍ CYKLOKOORDINÁTORŮ
V souvislosti s připravovanou optimalizací železniční trati na úseku Mstětice – Praha-Vysočany proběhla schůzka zástupců všech dotčených orgánů, městských částí a cyklokoordinátorů k zajištění cyklotrasy EV4 a propustnosti území pro pěší a cyklisty mezi sousedními městskými částmi.

JEDNÁNÍ MČ SE ZÁSTUPCI SPOL. ROPID
S ohledem na připravované změny v dopravě k 1. září proběhlo společné jednání sousedních městských částí P14, P19 a Praha-Satalice za účelem optimalizace vedení autobusových linek a zajištění spojení obyvatel MČ s požadovanými lokalitami (pro naši MČ zejména Letňany, Prosek, Bulovka, Černý Most, Hloubětín).

KULTURA V SATALICÍCH
V dubnu proběhly dvě úspěšné akce pod vedením kulturní a volnočasové komise – Čtení pomáhá pro malé čtenáře a Čarodějnice pro malé i velké příznivce společenských akcí.
 
█   30. 3. 2016
Info starostky – únor/březen 2016

Vážení spoluobčané,
v měsících únoru a březnu byly řešeny tyto zásadní méně- i dlouhodobé úkoly:

Ul. K Cihelně
V nejbližších dnech (od 30. 3. do 5. 4.) dojde k pokládce asfaltových konstrukčních vrstev vozovky v úseku ul. K Rybníčku – areál České pošty. Průjezdnost těchto křižovatek bude významně omezena. Od 6. 4. dojde k uvolnění uzavírky části ul. K Cihelně od ul. K Rybníčku po areál České pošty, ale bude zcela uzavřen navazující úsek směrem na Horní Počernice.
Děkujeme obyvatelům v okolí stavby za trpělivost.

Oprava mostu a ul. Za Novákovou zahradou
Zhotovitel zajišťuje podmínky rekonstrukce mostu, která je plánována na jarní měsíce. Oprava vozovky bude následovat.

Ul. K Radonicům
Díky vhodným klimatickým podmínkám mohly být opraveny výtluky na vozovce, zajištěno TSK.

Dopravní opatření v oblasti u nádraží
V ul. Před Tratí bude z důvodu bezpečného průjezdu MHD omezeno parkování, za tímto účelem je možné využít štěrkovou plochu vedle budovy nádraží.

Vnitřní rekonstrukce budovy C
V měsíci březnu byl vybrán zhotovitel, na vnitřní rekonstrukci budovy C, firma Wandel s.r.o. Rekonstrukce by měla být dokončena do 30. 6. 2016 a následně kolaudována. V září předpokládáme otevření Základní umělecké školy pro žáky.

Pronájem prostor spol. Safemed
Areál v ul. Dřevařská byl pronajat společnosti Safemed na dobu určitou jeden rok. Zároveň jsme ve spolupráci s SDH oslovili projekční kancelář, která posoudí možnost budoucího využití části areálu pro potřeby dobrovolných hasičů.

Kapacita prvních tříd základní školy
Vzhledem k počtu dětí přijatých do prvního ročníku základní školy bude nově otevřena třetí třída. Po dohodě se starosty obcí Jenštejn a Radonice dojde k úpravě smluv/dohod o přijímání dětí do satalické školy.

Výběrové řízení na ředitele ZŠ
Na vyhlášené výběrové řízení reagovali tři zájemci. V souladu s vyhláškou 54/2005 Sb. byla jmenována 7členná konkursní komise (členy jsou dva členové určení zřizovatelem školy, jeden člen určený magistrátem hl. m. Prahy, jeden člen – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství, jeden člen – pedagogický pracovník, jeden člen – školní inspektor a jeden člen školské rady). Konkurs proběhne v dubnu.

Žaloba proti aktualizaci zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, která vrátila silniční okruh kolem Prahy do původní trasy přes Suchdol – žaloba byla zamítnuta, městské části podaly kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Městského soudu v Praze.

Kultura
Během měsíce dubna nás čekají dva plesy (hasičský a školní), netradiční hudební vystoupení skupiny Marika Singers v sokolovně a tradiční pálení čarodějnic na hřišti u Amazonek.

Údržba městské části
Úprava dvora statku.
Úklid areálu býv. Intertes, likvidace náletů, odvoz odpadu, oprava pletiva.
Údržba bytového fondu.
Údržba a úklid poničeného oplocení, odpadkových košů, okolí autobusových zastávek.
Úklid sněhu, listí, štěrku z chodníků.
Prořez křovin v ul. Hálova, okolí zdravotního střediska.
Montáž dopravního značení v ul. Před Tratí.
Oprava poškozených herních prvků na dětském hřišti.
Čištění okapových vpustí.
 
█   12. 2. 2016
Informace starostky
O tom, co nás zaměstnává v prvních měsících roku 2016, tentokrát v bodech:
 • Stavební akce:
 • oprava mostu přes trať – řeší odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy, vybrán zhotovitel, akci nutno schválit radou
 •  ul. Za Novákovou zahradou před i za mostem – řeší odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy, bude se opravovat v rámci jedné akce v jednom termínu
 • ul. K Radonicům, Budovatelská – dokončena dokumentace k územnímu řízení
 • K Radonicům – nahlášeny výtluky, oprava komunikací proběhne
 • ul. K Cihelně – rekonstrukce probíhá podle harmonogramu, nyní se staví opěrná gabionová stěna, začaly práce na chodníku, přeložce kabelů a výstavbě veřejného osvětlení – v souvislosti s tím dojde ke krátkodobé odstávce VO
 • Ostatní:
 • parkování u nádraží – na komunikaci a prostor vedle nádraží byl navezen štěrk za účelem zpevnění plochy, kterou je možno využívat k zaparkování vozidel
 • nová plocha v lesoparku – ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy byly osazeny dřevěné branky na louce v lesoparku, na jaře přibydou stroje pro venkovní cvičení
 • jednali jsme se zástupci odboru životního prostředí o zalesnění pozemků u Vysočanské radiály
 • byly odeslány žádosti na investiční projekty na MHMP (vnitřní rekonstrukce budovy C ve statku, zabezpečení vstupů do MŠ) a žádosti na zvýšení kapacity ZUŠ Marie Podvalové, která má v Satalicích detašované pracoviště v hájence, na MHMP a MŠMT
 • zápis do ZŠ – vyšší počet dětí přihlášených k zápisu ze Satalic a zejména z okolních obcí – bude řešena kapacita 1. ročníků
 • výběrové řízení na ředitele ZŠ – bude vyhlášeno výběrové řízení z důvodu ukončení pracovního poměru s paní ředitelkou Novákovou (odchod paní ředitelky do důchodu)
 • čistička odpadních vod – byly zaslány připomínky k záměru, závěrem zjišťovacího řízení je posouzení záměru dle zákona (velká EIA)
 • žaloba proti aktualizaci zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, která vrátila silniční okruh kolem Prahy do původní trasy přes Suchdol – probíhá správní řízení (hlavním důvodem připojení se k žalobě bylo nezahrnutí Vysočanské radiály do podkladů pro zpracování hlukových a rozptylových studií z roku 2013; radiála je v provozu od 11/2011)
 • vyjádření k reklamační hale Amazon v Horních Počernicích – byly zaslány připomínky k záměru, záměr bude posuzován dle zákona (velká EIA)
 • krizové řízení – proběhla schůzka bezpečnostní rady Prahy 19 (varovné signály, Flaga)
 • Evropské fondy – jednání o možném čerpání dotací na opravu další budovy D ve statku
 • sad u statku – probíhají terénní úpravy podle projektu
 • kultura v zimních měsících – v lednu úspěšně proběhlo ve Sportareálu Deskohraní pro malé i velké (deskové hry, hlavolamy, známé i méně známé společenské hry pro všechny věkové kategorie); byla vyhodnocena soutěž o vánoční výzdobu Satalic – cenu získaly rodiny Henzlova a Koutníkova za půvabné venkovní betlémy
 • poplatek za psy – platí se do konce března 2016
 • Palestra – Kbelská desítka – běh se uskuteční 5. 3. 2016, trasa povede opět přes Satalice, dopravní omezení bude minimální
 • Údržba městské části Praha-Satalice
  Pracovní četa se průběžně věnovala údržbě městské části, mimo jiné to byly tyto oblasti:
  Úklid sněhu v zimním období - chodníky a zastávky MHD v celé městské části
  - Posyp komunikací, chodníků štěrkem, následné zametání
  - Posyp komunikací pískem na nebezpečných místech komunikací
  - Zametání v ulici Hálova, Marvanova, K Cihelně
  - Úklid v ulici Zahrádkářů
  - Demontáž rozbitých skel zastávky Satalická obora
  - Úprava bytu č.p. 78 – výmalba, úprava koupelny, oprava sádrokartonu u bojleru
  - Oprava a výmalba chodby a č.p. 78
  - Čištění střechy buňky 307
  - Úklid listí v parku Budovatelská
  - Instalace dlažby před vchodem do budovy statku
  - Úklid poničeného pletiva z lesoparku
█   17. 12. 2015
Info starostky – listopad/prosinec 2015

Vážení spoluobčané,
v následném shrnutí zmiňujeme důležité informace a události, které proběhly v uplynulých dvou měsících.

Oprava komunikace K Cihelně
Probíhá dle harmonogramu, v souladu s ním je plánováno přerušení stavby od 18. 12. a její opětovné zahájení v novém roce v závislosti na klimatických podmínkách. Dne 23. 12. dojde k čištění přilehlých silnic.

Úprava komunikace Pilařská
Komunikace byla zúžena dle projektové dokumentace na hranici vlastníků okolních pozemků. Doprava je jednosměrná v režimu obytné zóny. Úpravy provedla firma Pragis.
Pozemkové nesrovnalosti v přilehlých ulicích řešíme s MHMP.

Připomínkování ČOV Kbely
V návaznosti na oznámení záměru Stavba č. 093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19), které podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, proběhla schůzka se zpracovateli oznámení, projektantem a zástupci MČ za účelem objasnění některých sporných faktů. Vzhledem k tomu, že oznámení řešilo projekt následného rozšíření čističky, nikoli právě probíhající úpravu kalového hospodářství, požádali jsme projektanty o doplnění informací.

Nebytové prostory v ul. Trabantská, býv. Intertes
Prostory byly správcem konkursní podstaty předány zpět k užívání MČ (s majetkem nebylo možné více než rok nakládat). Budovy budou nabídnuty k pronájmu.

Ropid
Společnosti Ropid byly odeslány podněty k dopravní obslužnosti městské části Praha-Satalice s důrazem na chybějící propojení s oblastí Proseka. Jednou z variant je návrat k původní lince 186.

Fond Rozvoje sociálního bydlení
Radnímu Lackovi byly v reakci na jeho dopis zaslány podněty k možnostem využití fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy.

Zahrádky K Radonicům
Na schůzce s nájemci zahrádek byly řešeny aktuální problémy v území (oplocení, obnova čísel, vodní zdroje atp.) a navrženo jejich možné řešení. K realizaci přistoupíme v jarních měsících.

Statek a přilehlý sad
Sad u statku – práce v sadu probíhají postupně dle projektu. V tomto období byly odstraněny staré jabloně včetně pařezů, dosázeny 4 ks nových vzrostlých stromů, odstraněna rozpadlá zídka na západní straně sadu. Akce je financována z prostředků projektu Zelené Satalice. Dle domluvy se zahrádkáři bude přes zimu revitalizován starý sad a na jaře budeme pokračovat s výsadbou dalších nových stromů.

Rekonstrukce budovy C – probíhá podle harmonogramu, byly dokončeny veškeré práce, na které byla schválena dotace z OPŽP. Budova získala krásný nový plášť, nyní probíhají dokončovací úpravy stropu. Stávající etapa bude ukončena 18. 12. 2015. V příštím roce provedeme vnitřní úpravy budovy, dále nové rozvody elektro, plynu a vody, zároveň rozšíření kapacity budovy do 1. patra.

Bourací práce na budově A2, přístěnků v areálu statku – v souladu s projektovou dokumentací probíhají bourací práce, na které byl vydán demoliční výměr. Termín dokončení je do konce roku 2015.

Činnost Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Skončila první fáze přípravy nového územního plánu hlavního města – Metropolitního plánu. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy odevzdal jeho návrh ke kontrole pořizovateli, odboru územního rozvoje pražského magistrátu, který by měl zahájit projednávání na jaře 2016.

Městským částem byla zaslána k připomínkám návrhová část Strategického plánu, která byla představena na předchozím semináři a workshopu a která byla zveřejněna na webových stránkách IPR a MČ.

IPR zároveň vyzval městské části k připomínkování tzv. Manuálu participace, který má za cíl připravit podmínky pro začleňování veřejnosti do rozhodování o vývoji území. Také v souladu s touto myšlenkou byla v Satalicích uspořádána veřejná debata k možnostem zastavění území pod nádražím (spol. Xannatos), kde měli občané možnost vyslechnout si architekty k záměru na zastavění území.

Kultura v Satalicích
V podzimních měsících oslavila škola 70. výročí svého založení, zhlédli jsme divadelní představení v podání spolku RIYO a společně přivítali advent rozsvícením vánočního stromu. Příjemné předvánoční setkání proběhlo také v klubu seniorů.

Údržba městské části v listopadu
Shrabání listí v ul. Pilařská, Ostrá, K Cihelně, K Nádraží, Netřebická, Hronětická, U Čističky, zahrada MŠ, domu pro seniory.
Úprava záhonů v ul. K Radonicům.
Ostříhání stromů v ul. D. Medřické.
Nové koše osazeny v ul. Rašovická, K Radonicům, K Rokli, Voskova.
Malování bytu čp. 51.
Čištění kanálových vpustí.
Úklid v areálu statku.
Průběžný úklid ulic.
█   4. 11. 2015
Info starostky – září/říjen 2015

Vážení spoluobčané,
pro ty, kteří nemají možnost se zúčastnit zasedání zastupitelstva, opět připojujeme informace o tom, čím jsme se zabývali během září a října.

Zahájení opravy komunikace K Cihelně
14. 9. 2015 zahájena 1. etapa Sovákova – Pod Garážemi – přeložka sítí. Sondami bylo zjištěno, že nebude nutná přeložka plynu. Dojde ke stavební úpravě přechodů na křižovatce Pod Garážemi x Šimkova x K Cihelně a na křižovatce Za Novákovou zahradou x K Cihelně x K Rybníčku. Stavba pokračuje 2. etapou podle harmonogramu prací.
Policie kontroluje dodržování objízdných tras a dopravního značení, zejména zákazů vjezdu a zákazů průjezdu. Do areálů a společností umístěných v ul. K Cihelně na konci Satalic (areál pošty, sběrný dvůr, Thermoquelle atd.) je nutné jezdit objízdnou trasou!

Příprava projektových dokumentací pro rekonstrukci komunikací
Odbor technické vybavenosti MHMP nechal zpracovat projektovou dokumentaci na ulici Za Novákovou zahradou a projektovou dokumentaci na mostek přes železniční trať. Předpoklad realizace – v nejbližších měsících.
Je připravena projektová dokumentace ulic Budovatelská, K Radonicům, probíhá vyjadřování dotčených orgánů. V ulici K Rybníčku, která navazuje na ulici K Radonicům, je problém u svodů dešťové vody. Projektanti řeší situaci v koordinaci s PVS.

Osvětlení v části ul. K Cihelně (Bezejmenná)
Po provedených revizích bylo odsvěřeno veřejné osvětlení společnosti Eltodo, která zajišťuje správu a servis veřejného osvětlení v hl. m. Praze. Osvětlení je již plně funkční.

Jednání s PVS a PVK
Na PVS proběhlo jednání s Ing. Petrem Žejdlíkem o problematice odvodnění komunikací a zároveň o kapacitě rekonstruovaných budov v areálu bývalého statku, s ohledem na omezenou kapacitu čistírny odpadních vod ve Kbelích.
S Ing. Říhou z PVS jsme jednali o odsvěření kanalizace a vodovodního řadu v ulicích Šimkova, Rovná, U Řempa, K Nádraží, Pod Poštou, Stratovská, U Obory, K Rokli, K Cihelně, Marvanova, Bošínská, Za Školkou, Hronětická, Drahelická, Vinořská, Panelová, ke kterému nedošlo v době jejich rekonstrukce.

Investiční požadavky městské části
Pro příští rok byly sumarizovány investiční požadavky na příští období pro Odbor technické vybavenosti a Odbor strategických investic (mimo jiné plánované rekonstrukce ulic, jihozápadní obchvat Satalic, protihluková opatření podél Vysočanské radiály ad.).

Společné setkání starostů městských částí
Starostové městských částí 1-57 se již dvakrát sešli za účelem společného postupu při řešení finančních vztahů. Rada hl. m. Prahy na svém jednání rozhodla o návrhu dotačních vztahů mezi hlavním městem a městskými částmi, se kterým starostové městských částí nesouhlasí. Radní Kislingerové byly zaslány připomínky s návrhy k úpravě vypořádání finančních vztahů.
Zároveň starostové jednali o návrhu změny jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Prahy, tak aby měli vymezený prostor vyjádřit se nejen k projednávaným bodům, které se týkají daných městských částí, ale i obecně se svými náměty a připomínkami.

Starostové pro okruh
12 starostů a starostek městských částí hlavního města Prahy a Středočeského kraje založilo akční pracovní uskupení STAROSTOVÉ PRO OKRUH. Cílem uskupení je uspíšení dostavby silničního okruhu kolem Prahy v racionální trase, která by do budoucna nezatížila hl. město dalším nárůstem tranzitní dopravy. STAROSTOVÉ PRO OKRUH chtějí odstartovat otevřenou a nepředpojatou diskuzi v první řadě o komplexním zhodnocení variant trasování okruhu včetně tzv. regionální varianty, která odklání tranzit mimo hustě obydlená území. Spoléhají přitom na to, že současná politická reprezentace není zatížena předešlými vazbami a bude k problému přistupovat odborně, odpovědně a nezaujatě.

Petice občanů
Občané z ul. Za Novákovou zahradou se na úřad obrátili s peticí k připravované zástavbě nové průmyslové a skladovací zóny v ul. Za Železnicí a podali návrh na úpravu řešení plochy. Na společném jednání členky petičního výboru, vedení MČ a zástupce investora byly předloženy požadavky petentů a navrhované možnosti řešení. Zástupce investora byl požádán o předání požadavků vlastníkům pozemků a jejich zohlednění při plánování výstavby.

Komise pro životní prostředí
O možnost setkání s komisí životního prostředí požádal Ing. František Šimánek, předseda představenstva IPODEC a obchodní náměstek divize střed společnosti Marius Pedersen. Dle jeho informací společnost upustila od původního projektu DSS a jejím záměrem je dokončení zázemí šaten pro zaměstnance, vytvoření prostoru pro stroje a vozy a dokončení úprav zpevněných ploch.
Zápis z jednání komise – viz přiložený dokument

Znalecké posudky
Byly zadány znalecké posudky na pozemky, o které někteří spoluobčané projevili zájem. Bude vypracován i manuál na určení pronajímané ceny pozemku. Následně budou upraveny od ledna 2016 ceny pronajímaných pozemků.

Nebytové prostory v ul. Trabantská, býv. Intertes
Prostory byly správcem konkursní podstaty předány zpět k užívání MČ (s majetkem nebylo možné více než rok nakládat). Nyní probíhá znalecký posudek na cenu za pronájem nebo prodej, následně bude rozhodnuto o dalším fungování tohoto areálu.

Výměna kotlů v budovách
V bytu správce ZŠ došlo k výměně plynového kotle, který byl přihlášen na dotaci od MHMP v rámci projektu Čisté energie 2015.
V domě seniorů došlo k výměně dvou velkokapacitních kotlů z dotace MHMP určené na sociální oblast.
V bývalé hájovně (nyní BESY, ZUŠ) došlo k výměně obou plynových kotlů, jeden sponzorovala firma Besy.

BESIP – přisvětlení přechodu v ul. K Cihelně
V rámci celopražského seznamu přisvětlování přechodů pro chodce z položky BESIP hl. m. Prahy bylo vyhověno naší žádosti o přisvětlení přechodu v ul. K Cihelně v těsné blízkosti kruhového objezdu. Aplikace tzv. rocbindy (bezpečnostní povrch se zvýšenou drsností a barevným odlišením), o kterou jsme rovněž vzhledem k časté nepřiměřené rychlosti projíždějících vozidel žádali, byla shledána jako nevhodná. Požádali jsme o přehodnocení stanoviska.

Zelené Satalice
Probíhá úprava keřových porostů v ulicích K Pyramidce, Hálova, Marvanova, Zahrádkářů.
Kruhový objezd byl osazen kvetoucími trvalkami a cibulovinami.
Probíhá výsadba stromů dle projektu.
Bude proveden prořez stromů v alejích v ulici Trabantská.

Zahrádky K Radonicům
V následujícím období budou sezváni pronajímatelé, abychom projednali možnosti zvelebení území a zlepšili podmínky pro pěstování plodin a stromů.

Obnova polních cest
Ve spolupráci s městskými částmi Vinoř a Kbely a spol. VINAGRO, která hospodaří na dotčených pozemcích, jednáme o možnosti obnovení polních cest pro pěší a cyklisty.

Statek a přilehlý sad
Sad u statku – dotace nebyla schválena, práce v sadu budou probíhat postupně dle projektu, a to z finančních prostředků projektu Zelené Satalice, dle domluvy se zahrádkáři bude přes zimu revitalizován starý sad a na jaře by došlo k výsadbě nových stromů a úpravě cest.

Rekonstrukce budovy C probíhá podle harmonogramu, do konce října došlo k těmto pracím:
- k vybourání základové desky a vytvoření nové,
- k demontáži krovu a vytvoření nového,
- k otlučení stávající fasády a nyní probíhá nástřik jádra, na který bude instalována tepelná izolace a následně omítka,
- statickému zabezpečení objektu jednak ve stropě ocelovými nosníky a zároveň po obvodu budovy jsou ocelové pásy.
- v prvním listopadovém týdnu budou instalována okna,
- v listopadu bude položena střešní krytina a dokončeny ostatní práce.

Je zpracována projektová dokumentace k bouracím pracím na budově A2, čekáme na vydání stavebního povolení a probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Veřejná debata k možnostem zastavění území pod nádražím (spol. Xannatos)
Ve čtvrtek 26. 11. od 18 hod. proběhne ve školní jídelně veřejná debata s architekty a urbanisty k možnostem zastavění území na pozemcích spol. Xannatos.

Údržba městské části v říjnu
Prořez křovin v ul. Hálova, K Pyramidce, Marvanova.
Sekání trávy, prořez křovin, shrabání listí, čištění chodníků Šimkova.
Sekání trávy K Rybníčku, K Rokli, K Radonicům, Hronětická, Netřebická.
Úklid dvora statku, odvoz odpadu.
Úklid dvora úřadu, vybílení skladu, oprava zámku, příprava prostor pro uložení materiálu.
Oprava zídky u kontejnerů, ul. Kemrova.
Zabezpečení odkryté šachty u nádraží.
Shrabání listí u pomníku, u kapličky.
Prořez a úprava zálivů v ul. Zahrádkářů.
Průběžný úklid ulic.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 19. 10. došlo k napadení úřední osoby (zástupkyně starostky) v souvislosti s výkonem její funkce.
Jde o kriminální čin, který v současné době vyšetřuje policie. Bude podán podnět na státní zastupitelství.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
█   27. 8. 2015
Info starostky – červenec/srpen 2015

Vážení občané,
letní měsíce se nesly v duchu dovolených, v Satalicích však nepřetržitě probíhaly či probíhají stavební akce a projekty započaté v jarních měsících. A protože jsme o nich dlouho neinformovali, zde je v souhrnu výčet těch důležitějších:

Základní škola – oprava štítů
Díky dotaci z Magistrátu hl. m. Prahy jsme získali prostředky na opravu štítů staré budovy základní školy, práce právě probíhají.

Dům pro seniory – oprava rozvodů vody
Opět díky dotaci z MHMP probíhají opravy rozvodů vody v domě pro seniory. Děkujeme obyvatelům domu za trpělivost,
to nejhorší už snad máme za sebou.

Výmalba prostor knihovny
Na přelomu srpna proběhla výmalba stěn všech prostor knihovny, díky rychlé práci dodavatele a pomoci zaměstnanců bylo pro čtenáře zavřeno jen jeden prázdninový čtvrtek.

Rekonstrukce budovy v areálu statku (bývalé správy statku)
Byly zahájeny stavební práce v budově bývalé správy ve statku. Městská část zažádala o dotaci v rámci operačního programu životní prostředí a žádost byla akceptována. Následně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a 10. 8. předána stavba. V jejím rámci dojde k podřezání a zateplení objektu, výměně oken a dveří, výměně střešních trámů a krytiny. Ačkoli se jedná o nejzachovalejší z budov areálu, rekonstrukce to bude zevrubná a náročná.

Objemová studie zpracovaná architekty
Architektonická kancelář Aukett zpracovala na základně našich požadavků objemovou studii využití areálu statku. Studie respektuje záměr vytvořit v areálu jakési komunitní centrum, které by sloužilo vzdělávání, seniorskému bydlení, podpoře chráněných dílen či ekologických projektů. Toto zaměření je důležité pro možnost čerpání finančních prostředků
z evropských fondů, zároveň ale nevylučuje jiné možnosti financování.

Oprava komunikace K Cihelně – předpokládané zahájení 14. září
Na společném jednání se zástupci TSK, INPROS, Ropidu a dopravního oddělení Prahy 19 byl konzultován časový harmonogram rekonstrukce ulice K Cihelně včetně nutných dopravních opatření. Datum zahájení byl stanoven na 14. září, čekáme na potvrzení termínu a přesný postup prací (v 1. fázi by mělo jít o přeložky sítí v křížení Pod Garážemi, K Cihelně). Ulice bude v době rekonstrukce neprůjezdná, přístup k domům obyvatel by měl zůstat zachován.

Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací K Radonicům, Budovatelská
Odbor technické vybavenosti MHMP uvolnil prostředky na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby komunikací v ulicích K Radonicům a Budovatelská. Zároveň na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na opravu mostní konstrukce v ulici Za Novákovou zahradou. Po vydání stavebního povolení budeme žádat o uvolnění finančních prostředků na realizaci výstavby výše zmíněných komunikací a mostku.

Zastávky – hlasování
V rámci přípravy projektové dokumentace rekonstrukce ul. K Radonicům jsme oslovili občany, aby se vyjádřili k možnosti přesunutí zastávky Satalická obora východním směrem. Převaha hlasů pro zachování současného stavu rozhodla
o zachování zastávky ve stávajícím místě. Doufáme, že realizace rekonstrukce proběhne v příštím roce, rozhodnutí
o uvolnění finančních prostředků na zahájení realizace záleží na Magistrátu hl. m. Prahy.
Výsledek ankety:

Varianta A, zachovat stávající stav, 199 hlasů
Varianta B, přemístit zastávky, 75 hlasů

Projekt Zelené Satalice
Děkujeme dalším příznivcům projektu za příspěvky na zlepšení vzhledu naší městské části. K dárcům se přidaly společnosti Landia (12.000,- Kč), Yam (5.000,- Kč), Safemed (10.000,- Kč). V rámci projektu byl opraven chodník v parku, spol. Pragis děkujeme.

Intertes

Ve středu 26. 8. 2015 by mělo dojít k předání nebytových prostor městské části, které byly předmětem insolvenčního řízení. Následně bude vyhlášen záměr na jejich pronájem.

Rámcové dohody se spol. Xannatos a investory Rosen a Rovenský
Na základě žádosti a připomínek zastupitelů byly v průběhu července a srpna připraveny rámcové dohody s investory,
kteří připravují výstavbu obytných souborů v ul. Pilařská a Za Školkou. Budou projednány na zastupitelstvu MČ.

Záměry na pronájmy pozemků a nebytových prostor
V letních měsících bylo vyhlášeno 16 záměrů na pronájem pozemků, zahrádek a nebytových prostor. Téměř do všech se přihlásili zájemci, záměry budou projednány na zasedání zastupitelstva.

Připomínkování vyhlášek hl. m. Prahy
Nemálo času zabere připomínkování různých vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy. Mimo jiné to byla vyhláška k regulaci hazardu, volnému pohybu psů, stanovení emisní zóny a zejména pražské stavební předpisy. Připomínky jsme psali na základě podnětů zastupitelů, členů komisí a zejména odborných posudků právníků a architektů/urbanistů, jejichž vyjádření zajistil Svaz městských částí hl. m. Prahy (Satalice patří mezi 27 členů – pražských městských částí). Tyto posudky byly významnou pomocí zejména u posledně jmenovaného nařízení, jímž se stanovují obecné požadavky na využívání území
a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze. Věříme, že Praha své stavební předpisy obhájí ve prospěch města a jeho obyvatel.

Posílení vlakových spojů

Rada HMP dne 21. 7. schválila navýšení finančních prostředků pro přidání vagonu na linku S34 (souhrnný interval 30 min
ve všední den zůstává) a zkrácení víkendového intervalu na lince S3 ze 120 na 60 minut. V úseku Praha-Měšice na této trati došlo k nárůstu počtu cestujících z 1900 v roce 1992 na 4427 v roce 2014. Mezi nejvytíženější spoje v celé PID patří vlak č. 9505 v 7.53 do centra (111% kapacity). Dotace hlavního města pro tuto trať má být navýšena díky společnému úsilí samospráv městských částí v dlouhodobé spolupráci s organizací ROPID.

Noční spoje – zkrácený interval

Nejvýraznější změnou v dopravě je od 30. 8. plošné posílení víkendových nočních linek tramvají a autobusů, které měly doposud interval 30 minut. Vzhledem k trvale rostoucí poptávce po cestování bude zkrácen jejich noční interval z pátku
na sobotu a ze soboty na neděli na 20 minut.

Lední hokej ve Sportareálu

Ve dnech 22. a 23. srpna 8 do 18 hodin proběhl na umělém ledě bezkontaktní hokej týmů, který zahrnoval hru 3 na 3
bez gólmanů pro hokejové nadšence, doprovodný program pro diváky, večerní bruslení pro veřejnost. Účastníci byli nadšeni, v příštím roce však bude vybrán příznivější termín zkraje prázdnin či v průběhu školního roku.

Bezpečnostní prořez stromů v oboře

Vzhledem k opětovnému pádu stromů i samotných větví bude správce bažantnice, Lesy hl. m. Prahy, provádět na jejím území bezpečnostní řez, případně kácení napadených stromů, v okolí cest. Některé zdánlivě zdravé stromy mají vyhnilé kmeny a hrozí jejich pád i v době sucha. Žádáme vás proto o zvýšenou opatrnost při návštěvě obory v každém počasí.

Údržba městské části Praha-Satalice

Pracovní četa se průběžně věnovala údržbě městské části, mimo jiné to byly tyto oblasti
:
Prořez křovin: park v ul. D. Medřické, okolí pomníku a kapličky, ul. Za Novákovou zahradou, zahrada MŠ, ul. U Řempa.
Sekání trávy: okolí pomníku a kapličky, plocha u zdrav. střediska, Trabantská, park D. Medřické, v okolí obory, zahrada mateřské školy, ul. K Cihelně, Hronětická a další.
Oprava reklamních cedulí Trabantská, osazení cedule v místě černé skládky.
Prořez stromu v ul. K Radonicům.
Oprava hracích prvků, odstranění poškozených prvků v ul. D. Medřické.
Oprava vrátek dětského hřiště v ul. Kemrova, příprava na výměnu pletiva.
Osazení odpadkového koše v lesoparku.
Montáž dopravních zrcadel v ul. Za Novákovou zahradou.
Výmalba nájemního bytu v ul. K Nádraží.
Postřik chodníků, úprava záhonů v ul. K Radonicům.
Úprava kruhového objezdu, úprava plochy v okolí nádraží.
Vyřezání křovin a likvidace odpadu v areálu statku – příprava stavby.
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015