Elektronické služby
Datová schránka ÚMČ Praha-Satalice

Od 26. 10.2009 je (dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů) zprovozněna naším úřademId datové schránky:   r3taksc

Požadované formáty pro příjem zpráv do IS DS:
Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf
textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
obrázky s příponou *.jpg

Informace o datové schránce:
Jméno: Městská část Praha-Satalice
IČ: 00240711

Schránka je typu OVM


 
 
 
  Elektronická podatelna Úřadu městské části Praha-Satalice  

Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Na základě tohoto nařízení vlády byla zřízena elektronická podatelna úřadu MČ.

Elektronická adresa podatelny MČ je:    podatelna@mcsatalice.cz 

Na tuto adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti apod. bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu. Rovněž se na tuto adresu e-podatelny mohou zasílat dále uvedená zákonem stanovená podání, která musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:  (http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx).

Pro elektronická podání MČ Praha - Satalice slouží adresa: 
podatelna@mcsatalice.cz

  Úřední hodiny e-podatelny úřadu MČ 
Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha-Satalice
Pondělí 08.00-12.00 13.00-18.00
Středa 08.00-12.00 13.00-18.00
  Oprávnění zaměstnanci úřadu MČ 
Seznam jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci podatelny
určené pro přijímání a zasílání zpráv:
Monika Vlčková - 21.3.2012
Kvalifikovaný certifikát vydala Post Signum QCA
ID datové schránky:
r3taksc
   

Elektronická podatelna úřadu MČ je určena pro příjem podání v elektronické podobě. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Seznam elektronických podání na úřad MČ

 • podání zasílané prostřednictvím webového rozhraní - Elektronická podatelna úřadu MČ
 • podání zasílané prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu úřadu MČ
 • podání na technických nosičích dat (flash disk, CD-ROM) doručené na adresu úřadu MČ (diskety nepřijímáme!)

Předepsané formáty elektronických podání
Podání jsou přijímána ve formátu:

 • textový standard Microsoft Word 97 a vyšší s příponou *.doc
 • textový standard Microsoft Excel 97 a vyšší s příponou *.xls
 • textový standard Microsoft Word 2007 a vyšší s příponou *.docx
 • textový standard Microsoft Excel 2007 a vyšší s příponou *.xlsx
 • textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
 • prostý text (KP 852, 1250) s příponou *.txt
 • Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf

Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.tiff, *.bmp, *.gif nebo *.jpg . Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Podání může být opatřeno elektronickým podpisem.

Podání lze také předat na technickém nosiči dat (disketa 3,5", CD-ROM, DVD-ROM, USB flash disk) v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Podání nesmí obsahovat samospustitelné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory, budou antivirovým programem okamžitě smazány a budou automaticky považovány za nepřijaté.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči a Úřadu MČ Praha-Satalice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. (d 1.1.2006 nový Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb) nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem
 • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.
 • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (od 1.1.2006 zákona č. 500/2004 Sb. ) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Povinné náležitosti Vašeho e-mailu
Veškeré vaše dotazy prostřednictvím e-mailu na naší adrese
  podatelna@mcsatalice.cz musí mít následující níže uvedené náležitosti. Jinak nemůžeme na Váš dotaz odpovědět !

Ještě jednou upozrňujeme, že podání nesmí obsahovat samospustitelné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory, budou antivirovým programem okamžitě smazány a budou automaticky považovány za nepřijaté!

 
  Upozornění  
Vzhledem k technickému a programovému vybavení a finančním možnostem úřadu MČ je nutno dodržovat při komunikaci sobecním úřadem všechny výše uvedené pokyny. Soubory atypických formátů (WordPerfect, WinText, Text602, T602 apod.), soubory v nejnovějších verzích Office XP atd. nemůžeme přijímat.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že obdržíme zavirované soubory, které způsobí napadení a jakékoliv poškození dat na našem počítači, budeme na odesílateli vymáhat náhradu případné škody !
 
  Často kladené otázky  
Z dotazů, které jste zaslali na adresu e-podatelny Ministerstva informatiky, jsme pro Vás vybrali:
 
Evidují se doručené datové zprávy, pokud jsou zavirované?
Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, v § 2 odst. 1 stanoví, že přijatá datová zpráva je považována za doručenou, pokud je dostupná elektronické podatelně. V následujícím odst. 2 se stanoví, že datové zprávy obsahující škodlivý kód (chybný formát, škodlivý počítačový program) nejsou dostupné elektronické podatelně. Tyto zprávy tedy nejsou považovány za doručené, a proto se na nakládání s nimi nevztahují povinnosti, které se váží k doručeným datovým zprávám – např. evidence. Prakticky taková datová zpráva nemusí do elektronické podatelny vůbec dojít, neboť ji může např. zachytit antivirový program, firewall apod.

Datové zprávy obsahující škodlivý kód se tedy neevidují.

 
Jak postupovat, pokud úřadu dojde datová zpráva, která má jiné technické parametry, než jaké tento úřad zveřejnil jako akceptovatelné?
Pokud je orgánu doručena datová zpráva jiných technických parametrů, než které orgán stanovil jako přípustné, je žádoucí odesilateli tuto skutečnost sdělit a informovat ho, že je nutné zprávu opětovně zaslat a zveřejněné parametry dodržet, neboť e-podatelna nemá odpovídající technické a programové vybavení.

Tato zpráva se však nepovažuje za podanou. Podání je tedy zásadně učiněno v okamžiku, kdy se o něm orgán veřejné správy dozví, tedy kdy je schopen jej přečíst, nikoli až v okamžiku, kdy dorazí na elektronickou podatelnu.
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015